KBB-Forum 2007 , Cilt 6 , Sayı 2

İŞİTSEL DEVAMLI-DURUMDA UYARIM YANITLARI VE KLİNİK KULLANIMI

Dr. Yezdan FIRAT1, Dr. Gonca SENNAROĞLU2, Dr. Erol BELGİN2
1Hacettepe Üniversitesi , KBB Anabilim Dalı, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Özel Öğrenci (İnönü Üniversitesi KBB Anabilim Dalı, Malatya), ANKARA, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi , KBB Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim Dalı, ANKARA, Türkiye

Özet

İşitsel devamlı-durumda uyarım yanıtları (Auditory Steady-State Evoked Response; ASSR), objektif işitme ölçüm metodlarına son yıllarda eklenen bir test bataryasıdır. Saçlı deriye yerleştirilen elektrotlarla ölçüm yapılan, amplitüdü ve frekansı module edilmiş devamlı saf ses uyaran verilerek 250-8000 Hz arasında frekans spesifik ölçüm yapabilen, otomatik saf ses odyogram eğrisi oluşturarak işitme seviyesini gösteren objektif bir test bataryasıdır. Bu yazıda ASSR'nin tanımı, klik ve tone-burst ABR'ye (İşitsel beyin sapı yanıtları: Auditory brainstem responses) üstünlüğü, metod ve yöntemi anlatılmıştır. ASSR'nin klinik kullanımda uyanıklılık durumu ve sedasyondan etkilenimi, yaşın ASSR üzerine etkisi, yenidoğan işitme taramasında, bebek ve çocuklarda kullanımı, normal işitmede ASSR ile eşik tayini, erişkinlerde kullanımı, işitme kayıplı hastalarda eşik tayininde ve fonksiyonel kazancın belirlenmesinde kullanımı, retrokoklear patoloji varlığında ve otonörolojik hastalarda kullanımı anlatılmıştır.

Giriş

İşitsel uyaran ile işitsel beyin sapı yanıtlarının elde edilmesi ve eşik belirlenmesi, klik uyaranla ancak yüksek frekanslarda mümkündür. Frekans spesifik yanıt elde etmek için tone-burst uyaran kullanılabilir, tone-burst uyaran ile dar bir frekans aralığına sahip olan, frekans spesifik bir yanıt elde edilir ancak uzun plato süresi ve yükselme-iniş zamanı nedeniyle senkronize nöral yanıt oluşmaz [1,2] (Şekil 1). Frekans spesifik yanıt elde etmek için, alternatif uyaranlar kullanılabilir. Kuwada ve ark.1986 yılında [3], amplitüdü ve frekansı değişebilen sinüzoidal uyaran verilerek devamlı durumda uyarım yanıtları elde edilmesini tanımlayan ilk makaleyi yayımlamışlar ve bu yanıtları ASSR: Auditory Steady State Evoked Response; İşitsel Devamlı Durumda Uyarım Yanıtları olarak adlandırmışlardır.

Şekil 1: Klik uyaran ve tone burst uyaranların stimulus özelliklerinin ve frekans aralıklarının karşılaştırılması.

Yöntem ve Gereçler

ABR deki geçici uyaranın aksine ASSR'de sürekli devam eden uyaran mevcuttur. Uyaran modüle edilebilir yani frekans ve amplitüdü hafifletilip arttırılabilir. Ana frekans sabit olup (0.5, 1, 2, 4 kHz) buna ‘Taşıyıcı Frekans' (CF: carrier frequency) denir. CF bir zarfın içinde amplitüdü azaltılmış ve artırılmış tonlarıyla birliktedir. CF'nin birlikte yer aldığı tonlarına “Amplitüdü Modüle edilmiş uyaran” (AM: amplitude modulated) denir. CF ve AM frekansları birlikte bir zarf oluşturur ve bir sinüzoidal uyaranı meydana getirirler. Bu zarflardan 1 saniyede kaç tane olduğu ise uyaranın değiştirilebilir frekans sayısını gösterir. Sinüzoidal uyaranın saniyedeki hızının değişmesi özelliğine; “Frekansı Modüle edilmiş uyaran” (FM: frequency modulated) denilir. (Şekil 2) Böyle bir uyaranla koklea frekans spesifik, ancak nöral senkronizasyon sağlanacak şekilde uyarılmış olur. Uyaran ile yanıt arasındaki faz uyumu vektörel bir diyagramla gösterilir (Şekil-3). Her frekans için elde edilen yanıtlar, bilgisayar programı tarafından saf ses eşik odyometri trasesi şeklinde gösterilir (Şekil 4).

Şekil 2: Taşıyıcı frekansı 1000 Hz olan, frekans modulasyonu 100 Hz olan sinuzoidal devamlı uyaran. 2A. Üstte saniyede 100 Hz veya her 10msn de bir zarf uyaran, altta 1000 Hz saf ses uyaranın 100 Hz amplitüd modülasyonu görülmektedir.
2B. Her 10 msn de bir oluşan nöral yanıtlar modulasyon frekansı ile uyumludur. Bu yanıtların 1000 tanesinin ortalaması sonuç ASSR trasesini oluşturur.

Şekil 3: Uyaran ile yanıt arasındaki faz uyumunu gösteren vektörel diyagram (vector plot). Vektörlerin açısı uyaran-yanıt uyumunu gösterirken, vektörün uzunluğu yanıtın amplitüdünü gösterir. A. Faz uyumlu yanıt (phase locked) alınan, B. Yanıt alınamayan (random) diyagram.

Şekil 4: A: Normal işiten infantta, B: İleri işitme kaybı olan infantta, C: Çok ileri işitme kaybı olan infantta, görsel davranış odyometrisi ve ASSR yanıtlarının karşılaştırılması

KLİNİK KULLANIMI:
ASSR'nin uyanıklılık ve sedasyondan etkilenimi: ASSR ile ilgili ilk çalışmalarda uyaranın frekansı genelde 40 Hz. civarında belirlenmiş, bu göreceli düşük hızdaki uyaran ile elde edilen yanıtların hastanın uyku ve sedasyon durumundan etkilendiği gözlenmiştir [4,5]. Daha sonraki çalışmalarda frekans aralığı 70-110 Hz arasında tutulmuş, böylece uyku durumundan ve sedasyondan etkilenmeyen ASSR traselerini elde edilmiş ve klinikte başarılı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştırr. [6-8].

Yaşın ASSR üzerine etkisi: Infantlardan alınan devamlı durumda uyarım potansiyelleri eşiklerinde daha yüksek modülasyon frekansları kullanılmaktadır. Böylece özellikle prematürelerde ve miyadında doğmuş bebeklerdeki nöral adaptasyonun daha kolay oluşması sağlanır [9]. 4 ay ile 15 yaş arasındaki normal işiten bebek ve çocuklarda en stabil ve güvenilir faz uyumlu ASSR yanıtları 80 Hz modülasyon frekanslarında elde edilmektedir. Dört yaş ve altındaki bebek ve çocuklarda aynı zamanda 120 ve 160 Hz MF ile faz uyumlu yanıtlar elde edilmiş ancak bu yanıtlar daha ileriki yaşlarda elde edilememiştir [7].

Yenidoğan işitme taramasında ve çocuklarda kullanımı: Bebeklerin doğru cihazlandırılması için residüel işitmelerinin doğru bir şekilde ölçülmesi çok önemlidir [10]. Çalışmalarda 2000- 4000 Hz de klik ABR ile ASSR arasında kuvvetli korelasyon bulunmuştur. Ancak daha alçak frekanslardaki ileri işitme kayıplarında klik ABR ile saptanamayan işitme eşiklerinin ASSR ile saptandığı gösterilmiştir [11,12]. Luts ve ark.[11] ABR'nin en iyi saptayabildiği işitme eşik seviyesi 90 dB iken, ASSR'nin en iyi saptayabildiği eşik seviyeyi 105 dB olarak bildirmişlerdir.

Normal işitmede ASSR ile eşik tayini: ASSR'nin normal işiten bireylerde güvenilirliğinin değerlendirilmesi için tone-burst ABR ve ASSR ile aynı hastalar frekans spesifik değerlendirilmiştir [13]. Standart ABR ile ASSR nin 2000-4000 Hz frekans aralığında uyumlu sonuçlar verdiği ancak standart ABR nin alçak frekanslarda eşik tayininde yetersiz kaldığı bildirilmiştir. Çalışmada 41 Hz MF ile yapılan ASSR testi ile tone-burst ABR işitme eşiği (dB SL ile) sonuçları arasında istatistiksel açıdan hiçbir fark olmadığı gözlenmiştir [12]. ABR ve ASSR ile, normal işiten kişilerin davranış odyometri eşikleriyle 20 dB farklılık gösterecek şekilde eşik tayini yapılabileceği bildirilmiştir [4,13].

İşitme kayıplı hastalarda eşik tayininde ve fonksiyonel kazancın belirlenmesinde kullanımı: Normal işiten bireylerde ASSR ile bulunan işitme eşiği ile saf ses odyogram ile bulunan eşik değerler arasında 20 dB fark olabilirken, bu oran ileri ve çok ileri sensörinöral işitme kaybı olan bireylerde çok azalmaktadır. Yani işitme kayıplı hastalarda ASSR değerleri daha duyarlı bulunmuştur. İşitme kaybının şiddeti arttıkça ölçüme bağlı hatalar azalmaktadır. İleri ve çok-ileri işitme kayıplı infantlarda ASSR ve davranış odyometrisi ile saptanan eşik değerler arasında 3-10 dB (standart deviasyon: 6-8 dB) fark olduğu bildirilmiştir.

Retrokoklear patolojilerde kullanımı: Eşiküstü uyaranlar verilerek faz uyumlu yanıtlardaki latans gecikmesi tespit edilmesi, retrokoklear patolojilerin tanısında kullanılabilir. Bir çalışmada 20 işitsel nöropatisi olan çocuklarda OAE yanıtları normal ve ABR yanıtları patolojik alınırken, saf ses eşik ortalamalarının üzerindeki uyaranlarla ASSR yanıtları elde edilmiştir. Hafif, orta ve ileri derecede kaybı olan bu çocuklarda saf ses eşikleri ile ASSR eşikleri arasında 40 dB farklılık saptanmış, bu da nöral veya retrokoklear tip işitme kaybı lehine yorumlanmıştır [14].

YORUM:
ASSR; bebek, çocuk ve erişkin hastalarda, işitme kaybı varlığında eşik tespit etmede ABR den yaklaşık 10 dB daha daha duyarlı bir şekilde işitme ölçümü yapmaktadır. Normal işiten bireylerde testin hassasiyeti daha az iken, sensörinöral işitme kaybının şiddeti arttıkça testin eşik belirlemedeki hassasiyeti artar. Frekans spesifik olması ve objektifliği ile klik ABR ye üstünlüğü sağlanırken, çok daha kısa sürede ve objektif olarak sonuç vermesi ile de tone-burst ABR'ye üstün bir işitme ölçüm yöntemidir.

Kaynaklar

1) Brookhouser PE, Gorga MP, Kelly WJ. Auditory brainstem response results as predictors of behavioral auditory thresholds in severe and profound hearing impairment. Laryngoscope 1990; 10: 803-10. [ Özet ]

2) Gorga MP, Kaminski JR, Beauchaine KA, Jesteadt W. Auditory Brainstem responses to tone bursts in normally hearing subjects. J Speech Hear Res 1988; 31: 87-97. [ Özet ]

3) Kuwada S, Batra R, Maher VL. Scalp potentials of normal and hearing-impaired subjects in response to sinusoidally amplitude-modulated tones. Hear Res 1986; 21: 179-192. [ Özet ]

4) Cohen LT, Rickards FW, Clark GM. A comparison of steady state evoked potentials to modulated tones in awake and sleeping humans. J Acoust Soc Am 1991; 90: 2647-2679. [ Özet ]

5) Stapells DR, Galambos R, Costello JA, Makeig S. Inconsistency of auditory middle latency and steady-state responses in infants. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1988; 71: 289-295. [ Özet ]

6) Aoyagi M, Kiren T, Furuse H, Fuse T, Suzuki Y, Yokota M, Koike Y. Effects of aging on amplitude-modulation following response. Acta Otolaryngol Suppl (Stockh) 1994; 511: 15-22. [ Özet ]

7) Rickards FW, Tan LE, Cohen LT, Wilson OJ, Drew JH, Clark GM. Auditory steady-state evoked potentials in newborns Br J Audiol 1994; 28: 327-337. [ Özet ]

8) Lins OG, Picton TW, Boucher BL, Durieux-Smith A, Champagne SC, Moran LM, Perez-Abalo MC, Martin V, Savio G. Frequency specific audiometry using steady-state responses. Ear Hear 1996; 17: 81-96. [ Özet ]

9) Lasky RE. A developmental study on the effect of stimulus rate on the auditory brainstem evoked response. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1984; 59: 411-419. [ Özet ]

10) Yoshinago-Itano C, Sedey AL, Coulter DK, Mehl AL. Language of early- and later-identified children with hearing loss. Pediatrics 1998; 102: 1161-1171. [ Özet ]

11) Luts H, Desloovere C, Kumar A, Vandermeersch E, Wouters J. Objective assesment of frequency-specific hearing threshold in babies. Int J Pediatric Otorhinolaryngol 2004; 68: 915-926. [ Özet ]

12) Vander Werff KR, Brown CJ, Gienapp BA, Schmidt Clay KM. Comparison of auditory steady-state response and auditory brainstem response threshols in children. J Am Acad Audiol 2002; 13: 227-235. [ Özet ]

13) Kosmider D. Auditory brainstem response and the steady-state evoked potential as predictors of the behavioral audiogram. Unpublished master's thesis. The University of Melbourne, Department of Otolaryngology, Audiology and Speech Sciences 1997.

14) Rance G, Beer DE, Cone-Wesson B, Shepperd RK, Dowel RC, King AM, Rickards FW, Clark GM. Clinical findings for a group of infants and young children with auditory neuropathy. Ear Hear 1999; 20: 238-252. [ Özet ]