KBB-Forum
Benzer Makaleler: 587 Makale Bulundu
LARENGOFARENGEAL REFLÜ

ELEKTRONİK DERGİLER: OYUNUN KURALLARI DEĞİŞİYOR MU?

ORTA HAT GRANÜLOMATÖZ HASTALIKLARI

FRONTAL SİNÜS KOLESTEATOMU

TİMPANOPLASTİDE OTOGREFT VE XENOGRAFT MATERYAL KULLANIMI: ERKEN DÖNEM SONUÇLARIMIZ

KRONİK OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONLARININ TANI VE TEDAVİ ÖZELLİKLERİ

PARAFARİNGEAL KİTLELERE TRANSSERVİKAL-TRANSMANDİBULER YAKLAŞIM: DÖRT OLGUNUN SUNUMU

SUPRAGLOTTİK HORİZONTAL LARENJEKTOMİDE SUBPERİKONDRİAL DİSEKSİYON YAKLAŞIMI

LİPOPOLİSAKKARİT İLE OLUŞTURULAN ENDOTOKSEMİ MODELİNDE L-ORNİTİNİN RAT İÇ KULAĞINA ETKİSİ

MALİGN KAFA TABANI TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE PROGNOZ VE YAŞAM KALİTESİ

KBB DERGİCİLİĞİNDE KIRK YIL

KAFA TABANI KORDOMALARI

UNİLATERAL KOANAL ATREZİYE EŞLİK EDEN İZOLE SFENOİD SİNÜS PATOLOJİLİ HASTADA KOANAL ATREZİNİN TRANSPALATAL ONARIMI

BAŞ-BOYUN BÖLGESİ FİBRÖZ DİSPLAZİLERİ

YAŞADIKLARIMDAN BİR KESİT

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNUN UVULOPALATAL FLEP İLE TEDAVİSİ

LARENKS KANSERLERİNİN I.,V, ve VI. BOYUN LENFATİK BÖLGELERİNE METASTAZ ÖZELLİKLERİ

DİL YASSI HÜCRELİ KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: PROSPEKTİF ÇALIŞMA

%0.2'LİK NİTROFURAZON EMDİRİLMİŞ EKSTRAFOR NAZAL TAMPONLARIN NAZAL FLORA ÜZERİNDEKİ VE POSTOPERATİF ENFEKTİF KOMPLİKASYONLARI ÖNLEMEDEKİ ETKİSİ

HEMİFASYAL MİKROZOMİ: OLGU SUNUMU

SUPRAKRİKOİD PARSİYAL LARENJEKTOMİ SONRASI PEKSİ RÜPTÜRÜ: BİR VAKA SUNUMU

GEÇEN BİR YIL VE GELECEK

GLOMUS TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIMLARIMIZ

AKUSTİK NÖRİNOM CERRAHİSİ

AMİNOGLİKOZİT İÇEREN KULAK DAMLALARININ NEDEN OLDUĞU OTOTOKSİSİTEDEN BİR SPİN TRAP’LE (PBN) KORUNMA: KRONİK ETKİLER

CİLT FLEBİ SÜPERFİSYAL PAROTİDEKTOMİDE FREY SENDROMU GELİŞİM SIKLIĞINI ETKİLİYOR MU?

POST TONSİLLEKTOMİ BAKTERİEMİSİ

KILLI DİL

DİLDE GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR: BİR OLGU SUNUMU

BURUN AKINTISI OLMAYAN, HALİTOZİSLE SEYİRLİ BURUNDA YABANCI CİSİM OLGUSU

PAROTİS KİTLESİ OLAN HASTALARDA AYIRICI TANIDA TEMPOROMANDİBÜLER EKLEM ARTROPATİSİ

İNTRANAZAL YOLDAN MİKROOSTEOTOM ve ÇEKİÇ KULLANILARAK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ UYGULANAN 25 HASTAMIZDA 1 YILLIK TAKİP SONUÇLARI

ERKEN EVRE GLOTTİK KANSER CERRAHİSİNDE LARENGEAL ÇATIYI KORUYAN ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: LARENGEAL EVISERASYON (SUBPERİKONDRİAL İNTERNAL EVİSERASYON)

VOKAL KORD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM VE TEDAVİ SONUÇLARI

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONAL VERTİGO TEDAVİSİNDE KULLANILAN SEMONT VE EPLEY MANEVRALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KRONİK SİNÜZİTTE BAKTERİYOLOJİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI

EĞRİ BURUNLARDA DORSAL SEPTAL DEVİASYONLARIN SPREADER GREFT İLE DÜZELTİLMESİ

RETROKOKLEAR LEZYONLARDA OKÜLOMOTOR TEST BOZUKLUKLARI

ANTROKOANAL POLİPLİ ÇOCUĞUN TEDAVİSİ

TONSİLEKTOMİ SIRASINDA UYGULANAN LOKAL ANESTEZİK TOKSİSİTESİ

25 YAŞ ALTI GENÇ ERİŞKİNLERDE DİL KANSERİ: 2 HASTAYA AİT GÖZLEMLERİMİZ

BAŞ AĞRISINA NEDEN OLAN KÜÇÜK BİR FRONTAL RESES OSTEOMUNUN ÇIKARILMASI İÇİN ENDOSKOPİK YAKLAŞIM

SUBMANDİBULER BÖLGEDE MİKSOİD LİPOSARKOM OLGU SUNUSU

ERKEN EVRE (T1-2 N0) ORAL DİL KANSERİNDE TÜMÖR KALINLIĞININ GİZLİ METASTAZ ORANLARINA ETKİSİ VE BOYUNA YAKLAŞIM

OTOSKLEROZ CERRAHİSİNDE FARKLI TEKNİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI VE SONUÇLARI

TIPTA NEREDEN NEREYE GELDİĞİMİZ ÜZERİNE

AKUT TONSİLLOFARENJİTTE RAPİD STREP A TESTİ KULLANIMI

ÇOCUKLARDA TIKAYICI UYKU APNESİ SENDROMU ve HABİTÜEL HORLAMANIN AYRIMINDA KLİNİK SEMPTOMLARIN TANISAL DEĞERİ

ATAKSİ TELENJİEKTAZİLİ HASTADA PRİMER SUBMANDİBULAR BEZ LENFOMASI: OLGU SUNUMU

DİL KÖKÜ VE HİPOFARENKS TÜMÖRÜ; LENFOMA

SEYREK BİR INTRANAZAL KİTLE OLGUSU: DEV ORTA KONKA PİYOSELİ

BAŞ-BOYUN ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI: SIRADIŞI BİR KURŞUN TRASESİ

BAŞ BOYUN KİTLELERİNDEKİ İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİ SONUÇLARIMIZ

PROFESYONEL SES KULLANICILARININ SESLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SÜBJEKTİF TESTLERİN YERİ VE ÖNEMİ*

SPONTAN İNTERNAL JUGULER VEN TROMBOZU; BİR OLGU SUNUMU

MENİERE HASTALIĞI’NDA İNTRATİMPANİK GENTAMİSİN UYGULAMASI

PERİFERİK VERTİGOLU HASTALARDA VESTİBÜLER NÖREKTOMİ : 12 YILLIK SONUÇLARIMIZ

İŞİTME ENGELLİLERDE DENGE YETENEĞİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

TİROİDEKTOMİDE NONREKÜRREN SİNİR VE KLİNİK ÖNEMİ: BİR OLGU SUNUSU

MAKSİLLER FİBRÖZ DİSPLAZİ

BÜYÜK ETMOİDO-ORBİTAL OSTEOMANIN KOMBİNE ENDONAZAL ENDOSKOPİK VE ANTERİOR ORBİTAL YAKLAŞIMLA ÇIKARILMASI: VAKA SUNUMU

SEPTUM CERRAHİSİ SONRASINDA İNTERNAL NAZAL SPLİNT İLE BURUN İÇİ TAMPON KULLANIMININ ÖSTAKİ TÜPÜ FONKSİYONUNA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKEOTOMİ SONRASI DÖNEMDE LARENGOTRAKEAL STENOZUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SANAL ENDOSKOPİK YÖNTEM

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ SONUÇLARIMIZ

TRANSSEPTAL TRANSSFENOİDAL HİPOFİZEKTOMİ SONRASI BURUN VE PARANAZAL SİNÜSLERİN KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

BAŞ-BOYUN KANSERLERİNDE GEN TEDAVİSİ UYGULAMALARI

ANJİOTENSİN II RESEPTÖR ANTAGONİSTİ (VALSARTAN) KULLANIMINA BAĞLI ANJİOÖDEM

TRIMETAZİDİN’NİN OKSİDATİF SİSTEM VE TEOAE’LER ÜZERİNE OLASI KORUYUCU ETKİSİNİN GÜRÜLTÜYE MARUZ BIRAKILAN TAVŞANLARDA ARAŞTIRILMASI

LİNGUAL TİROİD

LE FORT I OSTEOTOMİ YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUSTİK RİNOMETRİK DEĞERLENDİRME İLE NORMAL BURUN

SEPTOPLASTİ SIRASINDA KULLANILAN NAZAL TAMPONLARIN KAN BASINCI ÜZERİNE ETKİLERİ

NOKTURNAL NAZAL KONJESYONLU HASTALARDA DEĞİŞİK BAŞ POZİSYONLARININ NAZAL KONJESYON ÜZERİNE ETKİSİ

LİNGUAL TİROİD

ORAL KANSERLİ 231 HASTANIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ

KRONİK İNFLAMATUAR MAKSİLLER SİNÜS PATOLOJİLERİ: ENDOSKOPİK ENDONAZAL YOLLA ORTA MEAYA MÜDAHALE YETERLİ MİDİR?

PARSİYEL LARENJEKTOMİLİ HASTALARDA SES HANDİKAP ENDEKSİ (VHI)

MUKOZAL TEMAS KÖKENLİ BAŞ VE YÜZ AĞRILARININ ENDOSKOPİK CERRAHİ İLE TEDAVİSİ

BİR OLGU NEDENİ İLE PARADOKSAL KORD VOKAL ADDUKSİYONU

SFENOİD SİNÜS KAYNAKLI KOANAL POLİP

BİLİNMEYEN BİR BAŞ VE BOYUN MUKOZAL BÖLGESİNDEN SERVİKAL LENF NODLARINA METASTATİK YASSI HÜCRELİ KARSİNOMALAR

PATULOZ ÖSTAKİ TÜPÜ

KRONİK OTİTİS MEDİADA DIŞ KULAK YOLU ARKA DUVARI, KEMİKÇİK ZİNCİRİ VE MASTOİD ANTRUMDA OLUŞAN HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

NAZOLAKRİMAL KANALA BASI YAPAN ETMOİD SİNUS OSTEOMU

ELEKTRONİK DERGİ KBB-FORUM’UN ÜÇ YILI

TİTANYUM İNTERMAKSİLLER FİKSASYON VİDASI İLE MAKSİLLOMANDİBULER FİKSASYON

İNVAZİV SİNONAZAL ASPERGİLLOZİSTE ENDOSKOPİK EKSİZYON VE LOKAL FLEPLERLE ONARIM: OLGU SUNUMU

YÜZEYSEL PAROTİDEKTOMİ SONRASI NÖRAL KOMPLİKASYONLAR

COBLATİON TONSİLLEKTOMİNİN ORTA KULAK BASINCI ÜZERİNE ETKİSİ

FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİNİN HAYAT KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

LARENKS KANSERLİ HASTALARDA TİROİD GLAND İNVAZYONUNU GÖSTERMEDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN TANI DEĞERİ

TİROGLOSAL DUKTUS KİSTİ İÇİNDE PAPİLLER KARSİNOMA, İKİ OLGU SUNUMU

SERT DAMAK PLEOMORFİK ADENOMU

ROSAİ-DORFMAN HASTALIĞI: VAKA SUNUMU

KOMPLEMAN SİSTEMİNİN C3 VE C4 KOMPONENTLERİNİN EOM’DAKİ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİNDE AŞIRI KALSİFİKASYONU OLAN PAPİLLER KARSİNOMA

KRONİK RİNOSİNÜZİTTE PERİFERİK EOZİNOFİLİNİN BT SKORU İLE İLİŞKİSİ

AKUSTİK FARENGOMETRİ İLE HORLAMALI HASTALARIN POZİSYONA BAĞLI FARENGEAL HAVA YOLU DEĞİŞİKLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

NAZAL VE PARANAZAL SİNÜS CERRAHİSİNDE UYGULANAN YARA İYİLEŞTİRİCİ AJANLARIN ETKİLERİ

JÜVENİL İDİOPATİK ARTRİTLİ BİR OLGUDA GELİŞEN BİLATERAL TOTAL ANİ İŞİTME KAYBI:OLGU SUNUMU

OSTEOMEATAL KOMPLEKS BOŞLUKLARININ/MESAFELERİNİN KEMİK VE MUKOZAL GENİŞLİKLERİNİN KRONİK SİNÜZİT ŞİDDETİ İLE İLİŞKİSİ – BT ÇALIŞMASI

BURUN TIKANIKLIĞINA YOL AÇAN ALT KONKA HİPERTROFİSİNİN TEDAVİSİNDE RADYOFREKANS CERRAHİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MİRİNGOSKLEROZ GELİŞİMİ ve KULAK ZARI PERFORASYONU İYİLEŞMESİ ÜZERİNE FARKLI AJANLARIN ETKİLERİ

FLUTİKAZON PROPİYONAT NAZAL DAMLA TEDAVİSİNİN GÖZ İÇİ BASINCINA ETKİSİ

ANTROKOANAL POLİPLERDE ENDOSKOPİK CERRAHİ

NAZAL SARKOİDOZ

KONDROİD SİRİNGOMA

NAZAL MUKOZA VE NAZAL POLİP DOKULARINDA NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI ANTROKOANAL POLİPLERİNE YAKLAŞIMIMIZ

PRİMER NAZOFARENGEAL TÜBERKÜLOZ

OTOSKLEROZDA MALLEUS PROTEZLERİ (İNKUS BY-PASS PROTEZLERİ)

KRONİK OTİTİS MEDİA CERRAHİSİNDE, OSSİKÜLER REKONSTRÜKSİYONDA TİTANİUM-GOLD TOTAL OSSİKÜLER REPLASMAN PROTEZİ KULLANIMININ KISA DÖNEM SONUÇLARI

TİROİD PAPİLLER KANSERİNİN SOLİTER KİSTİK LENF NODU METASTAZI

TEK TARAFLI MENİERE HASTALIĞINDA ASEMPTOMATİK KULAKTAKİ ENDOLENFATİK HİDROPS İNSİDANSI

EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA TEDAVİSİNDE OTOİNFLASYONUN UZUN DÖNEM ETKİSİ

SAMSUN VE ÇEVRESİNDE GÖRÜLEN TULAREMİ OLGULARI

FONKSİYONEL BOYUN DİSEKSİYONU VE RADYOTERAPİ SONRASI İNTERNAL JUGULER VEN FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK BİR BAŞ AĞRISI NEDENİ OLARAK MASTOİD KEMİĞİN İNVAZİV KOLESTEROL KİSTİ

LENFOEPİTELYAL KİST: OLGU SUNUMU

BİR OLGU NEDENİYLE SKLERODERMANIN OTOLARİNGOLOJİK BELİRTİLERİ

SERVİKAL SÜPERFİSYAL ANJİOMİKSOMA

PARAFARİNGEAL APSE TEŞHİS VE TEDAVİSİNDEKİ GÜÇLÜK: YABANCI CİSİM?

SİALENDOSKOPİ (TÜKÜRÜK BEZİ ENDOSKOPİSİ)

TEKRARLAYAN AKUT TONSİLLİTLİ ÇOCUK HASTALARDA HİSTOPATOLOJİK TONSİL AKTİNOMİKOZUNUN ÖNEMİ

BAŞ ve BOYUN KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ

ALT KONKA ANATOMİK VARYASYONLARININ SIKLIĞI

YAŞLI HASTADA BİLATERAL RANULA: OLGU SUNUMU

MANDİBULA REKONSTRUKSİYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

FUNGAL SİNÜZİTLİ BİR OLGUDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI

JÜVENİL NAZOFARENGEAL ANJİYOFİBROM: RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME VE PRE-OPERATİF EMBOLİZASYON

TONSİLLEKTOMİYE SEKONDER GELİŞEN BAKTEREMİNİN TONSİL YÜZEYEL VE DERİN DOKU KÜLTÜRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ALLERJİK RİNİT TANISINDA SERUM EOZİNOFİLİK KATYONİK PROTEİNİN KULLANIMI

NORMAL BURUNLARDA SUBJEKTİF NAZAL AÇIKLIK HİSSİ İLE OBJEKTİF BULGULAR ARASINDAKİ UYUM

ENDOSKOPİK SEPTOPLASTİ

TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİNDE TENASKİN EKSPRESYONU: İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

SİNÜZİT SONUCU GELİŞEN İNTRAORBİTAL APSE

NAZAL KAVİTENİN FİBROHİSTİOSİTİK TÜMÖRÜ : OLGU SUNUMU

ÜST SERVİKAL SEMPATİK ZİNCİRDEN KAYNAKLANAN PERİFERİK PARAFARENGEAL SCHWANNOMA: OLGU SUNUMU

ERİŞKİN HASTADA SERVİKAL KİSTİK LENFANJİOM: OLGU SUNUMU

KRONİK LARENJİTLİ HASTALARDA SES KALİTESİ

İNTERORBİTAL ARALIK ÖLÇÜMÜ: SİNONAZAL PATOLOJİLERDE DEĞİŞİR Mİ?

OLFAKTÖR NÖROBLASTOM: OLGU SUNUMU

PAROTİS CASTLEMAN HASTALIĞI: OLGU SUNUMU

KOLESTEATOM

DİLDE YAYGIN LİKEN PLANUS: VAKA SUNUMU

ERİŞKİNLERDE KOKLEER İMPLANT KOMPLİKASYONLARI

PEDİATRİK HASTALARDA KONVANSİYONEL SOĞUK BIÇAK TONSİLLEKTOMİ İLE COBLATİON TONSİLLEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SFENOİD SİNÜS MUKOSELİNE İKİNCİL ABDUSENS SİNİR PARALİZİSİ: OLGU SUNUMU

KAROTİD CİSİM TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARIMIZ

NAZAL POLİPLERDEKİ EPİTELYAL HÜCRE PROLİFERASYONU İLE FİZİK MUAYENE BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI

RİNOLİT İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN NAZAL SEPTAL PAPİLLOMA: OLGU SUNUMU

OSAS' LI HASTALARIN ÜST SOLUNUM YOLLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN TEKNİKLER

LORNOKSİKAMIN POSTOPERATİF AĞRI KONTROLÜNDEKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PAROTİS TÜBERKÜLOZU: UZUN SÜRE SESSİZ KALABİLİR Mİ?

TONSİLLEKTOMİNİN AKUSTİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ

LARİNKS KARSİNOMLARINDA STROMAL EOZİNOFİLİK REAKSİYONUN PROGNOSTİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

JUVENİL NAZOFARENGEAL ANJİOFİBROM TEDAVİSİ: KLİNİK SONUÇLARIMIZ

İDİOPATİK REKÜRREN PNÖMOPAROTİS: OLGU SUNUMU

SUBMANDİBULAR BEZ PLEOMORFİK ADENOMASINDAN GELİŞEN MALİGN MİYOEPİTELYAL KARSİNOMA

YÜKSEK ATEŞİN NADİR BİR NEDENİ-PFAPA SENDROMU: VAKA SUNUMU

DENEYSEL MİRİNGOSKLEROZDA TİMPANOMETRİ DEĞİŞİKLİKLERİ

ANTROKOANAL POLİP: 18 VAKANIN ANALİZİ

ALERJİK RİNİTTEN SORUMLU ALERJEN PROFİLİNİN DEĞİŞİMİ VE SEMPTOLARLA KORELASYONU

ORTA KONKANIN LOBULER KAPİLLER HEMANJİOMU

PREAURİKULER BÖLGE YERLEŞİMLİ DERMATOFİBROSARKOMA PROTUBERANS OLGUSU

BİR LARENGEAL AMİLOİDOZ OLGUSU

İKİ YILLIK OTOPLASTİ DENEYİMİ VE SONUÇLARIMIZ

KONJENİTAL PREAURİKÜLER FİSTÜL CERRAHİSİNDE KILAVUZ PROB VE METİLEN MAVİSİ KULLANIMI

NAZOSEPTAL CERRAHİDE ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİ

RUTİN TONSİLLEKTOMİ ÖRNEKLERİNİN HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARI

KONKA BULLOSA SEPTAL DEVİASYON İLİŞKİSİ

SUBJEKTİF İŞİTME KAYBI İLE KARIŞAN EDİNSEL EPİLEPTİK AFAZİ:LANDAU KLEFFNER SENDROMU

LARİNKS KANSERİNİN NADİR METASTATİK ÖRNEĞİ: ÖNKOL

ORBİTAYA UZANAN ETMOİD SİNÜS OSTEOMUNUN ENDONAZAL ENDOSKOPİK YAKLAŞIMLA ÇIKARILMASI

FORESTİER HASTALIĞI VE DİSFAJİ

BOYUN YERLEŞİMLİ HİYALİN VASKÜLER TİP CASTLEMAN HASTALIĞI: İKİ OLGU

BİLATERAL NAZOALVEOLAR KİST: OLGU SUNUMU VE TERAPÖTİK YAKLAŞIM

KİMURA HASTALIĞI: TANISI ZOR BİR PATOLOJİ

SARI TIRNAK SENDROMU

PAROTİS KİTLESİ ŞEKLİNDE BULGU VEREN MALİGN PERİFERİK SINIR KILIFI TÜMÖRÜ

ORGANİK SES TELİ LEZYONU OLAN VE OLMAYAN FONKSİYONEL DİSFONİLİ HASTALARIN SESLERİNİN AKUSTİK FARKLILIKLARI

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA SEFALOMETRİK ANALİZ SONUÇLARI

POSTERİOR ORAL KAVİTE DEFEKTLERİNİN REKONSTRUKSİYONUNDA MASSETER KAS TRANSPOZİSYON FLEBİ

MİKRODEBRİDERİN NAZAL POLİPOZİSİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE OBJEKTİF BULGULAR VE YAŞAM KALİTESİ YÖNÜNDEN ETKİSİ: RANDOMİZE VE TEK KÖR KLİNİK ÇALIŞMA

İŞİTSEL DEVAMLI-DURUMDA UYARIM YANITLARI VE KLİNİK KULLANIMI

MAKSİLLER SİNÜS KOLESTEROL GRANÜLOMASI

NONSEMİNOMATÖZ TESTİKÜLER KARSİNOMUN SUPRAKLAVİKÜLER LENF NODU METASTAZI

TIKAYICI UYKU APNESİ SENDROMUNDA FARMAKOTERAPİLER

HORLAMA VE OBSTÜRİKTİF UYKU APNELİ HASTALARDA EPWORTH UYKULULUK SKALASININ GÜVENİLİRLİĞİ

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE RASTLANTISAL PARANAZAL SİNÜS PATOLOJİLERİNİN SIKLIĞI VE HASTA SEMPTOMLARI İLE İLİŞKİSİ

DEĞİŞİK KLİNİK PATOLOJİLERDE PALATİN TONSİLLEKTOMİ MATERYELLERİ MORFOLOJİSİ

MAKSİLLER SİNÜS MUKOZAL İNFLAMATUAR PATOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE WATERS' GRAFİSİNİN DEĞERİ

KRONİK SİGARA KULLANICILARINDA TEOAE SONUÇLARI

AÇIK RİNOPLASTİDE OTOJEN KIKIRDAK GREFTLER: KLİNİK DENEYİMİMİZ

SAĞLIKLI BİREYLERDE NAZAL HAVA YOLU FONKSİYONEL KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE AKUSTİK RİNOMETRİ VE NAZAL SPİROMETRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

HORLAMA VE HAFİF OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİNDE RADYOFREKANS İLE YUMUŞAK DAMAK ABLASYONU

POSTLİNGUAL İŞİTME KAYIPLI HASTALARDA KOKLEAR İMPLANT SONRASI HAYAT KALİTESİ

YETİŞKİNDE KARSİNOMU TAKLİT EDEN MAKSİLLER SİNÜS KAVERNÖZ HEMANJİYOMU

İNVAZİV FUNGAL SİNÜZİT: ÜÇ OLGU SUNUMU

REZİDÜ TİROİD DOKUSUNA İNVAZE DESMOİD TÜMÖR

NAZAL VESTİBULER STENOZ VE CERRAHİ TEDAVİSİ

RİNOREYE TANISAL YAKLAŞIM VE TEDAVİ PLANLAMASI

BENİGN PAROKSİZMAL POZİSYONEL VERTİGODA PATOFİZYOLOJİYE GÖRE UYGUN TEDAVİNİN BELİRLENMESİ

EPİSTAKSİSİN NADİR GÖRÜLEN BULGUSU: BİLATERAL HEMOTİMPANUM VE TİMPAN MEMBRAN PERFORASYONU

MASİF KONKA BÜLLOZA PİYOSELİ

BOYUN BOLGESİ DERMOİD KİSTLERİNİN ULTRASON BULGUSU: MİSKET DOLU TORBA İŞARETİ

SFENOKOANAL POLİP

SEPTOPLASTİ SONRASI TAMPON ÇEKİLMESİ ESNASINDA TAMPON İÇİNE LİDOKAİN İNFİLTRASYONUNUN OLUŞAN AĞRI ÜZERİNE ETKİSİ

NADİR BİR TONSİLLEKTOMİ ENDİKASYONU: IgA NEFROPATİSİ

LARİNKS TÜBERKÜLOZU

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ VE KRONİK HASTALIKLAR

TEDAVİYE DİRENÇLİ İZOLE DIŞ KULAK YOLU KAŞINTISI

KRONİK İNFLAMATUAR PARANAZAL SİNÜS HASTALIKLARINDA OSTİOMEATAL KOMPLEKS ANATOMİK VARYASYONLARI VE EVRELENDİRMEYE OLAN ETKİLERİ

NAZAL KEMİK FRAKTÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE OLFAKTÖR BOZUKLUĞUN ETİYOLOJİSİNDEKİ YERİ

ALT KONKA HİPERTROFİLERİNDE RADYOFREKANS TEDAVİSİNİN UZUN DÖNEM SONUÇLARI

SPAZMODİK DİSFONİLERDE BOTİLİNUM TOKSİN-A UYGULAMASININ HASTA HAYAT KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

KRONİK OTİTİS MEDİA'LI ASKER HASTALARIN ÜLKEMİZDEKİ COĞRAFİ DAĞILIMI

MAKSİLLOFASİYAL KIRIĞI OLAN 121 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE LİTERATÜRLE KARŞILAŞTIRILMASI

KULAK KONKASI DEFEKTLERİNİN TAMİRİNDE POSTAURİKULER ROTASYON FLEBİ KULLANIMI

AÇIK KAVİTE TİMPANOMASTOİDEKTOMİ'DE UZUN DÖNEM ANATOMİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARIMIZ

SERVİKAL TÜBERKÜLOZ LENFADENİT

POLİKRANİYEL NÖROPATİLER İLE SEYREDEN RAMSAY HUNT SENDROMU

DEV MAKSİLLER SİNÜS MUKOSELİ: OLGU SUNUMU

OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU HASTALARINDA NOKTÜRİ

FARİNGO-LARİNGO-ÖZOFAJEKTOMİ SONRASI DİEULAFOY LEZYONU

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ

T1-T3 N0 ORAL DİL KANSERLERİNDE BOYUN LENFATİK BÖLGELERİNDE METASTAZIN ARAŞTIRILMASI

MERKEZİMİZDE İNCELENEN HASTALARDA TIKAYICI UYKU APNE HİPOPNE SENDROMU VE SİSTEMİK HASTALIK BİRLİKTELİĞİ

SIK DEĞİŞKEN BAĞIŞIKLIK EKSİKLİĞİ HASTALARINDA KULAK BURUN BOĞAZ BULGULARI

DEV HÜCRELİ REPERATİF GRANULOMA: OLGU SUNUMU

TEK TARAFLI ÇİFT ORTA KONKA VE SİNÜZİT

ANKARA KEÇİÖREN BÖLGESİNDE DERİ PRİK TESTİ SONUÇLARININ METEOROLOJİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

NAZAL POLİPOZİSE BAĞLI BURUN TIKANIKLIĞININ UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI VE UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

RADİKAL BOYUN DİSEKSİYONU SONRASI BOYUN VENÖZ SİSTEMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

PRİMER HİPERPARATİROİDİZM VE CERRAHİ TEDAVİSİ

RAMSAY HUNT SENDROMUNDA 10. KRANİYAL SİNİR TUTULUMU

RİNO-SEREBRAL MUKORMİKOZİS: PALATAL NEKROZ

TEKRARLANAN RADYOFREKANS CERRAHİSİNİN NAZAL MUKOSİLİER AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ

ANİ İŞİTME KAYBI HASTALARINDA İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİNİN TANIDA VE PROGNOZDAKİ YERİ

TÜKRÜK BEZİNİN BAZAL HÜCRELİ ADENOMU; SİTOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE AYIRICI TANISI

SEPTORİNOPLASTİ SONRASI TEK TARAFLI İZOLE HİPOGLOSSAL SİNİR PARALİZİSİ: İKİ OLGU SUNUMU

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTLERİNDE PREOPERATİF TANI YÖNTEMLERİ

SOĞUK DİSSEKSİYON TEKNİĞİNE KARŞI PLAZMAKİNETİK TONSİLLEKTOMİ TEKNİĞİNDE POSTOPERATİF AĞRININ KARŞILAŞTIRILMASI

DİSFAJİ ETYOLOJİSİNDE FORESTİER HASTALIĞI: OLGU SUNUMU

KRONİK DİSPNEYE SEBEP OLAN CASTLEMAN HASTALIĞI: OLGU SUNUMU

SÜSPANSİYON LARENGOSKOPİNİN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLARI

ALERJİK RİNİTLİ OLGULARIMIZDA SEMPTOMLAR VE CİLT TESTİ İLE SAPTANAN ALERJENLERİN DAĞILIMI

TİROİD CERRAHİSİNDE NERVUS LARİNGEUS RECURRENS

SİGARANIN KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARININ MEDİKAL VE CERRAHİ TEDAVİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ

KOANAYA ULAŞAN İZOLE NAZAL POLİPLİ OLGULARDA KLİNİK DENEYİMİMİZ

KLİNİĞİMİZDE 19 YILLIK PERİOD DA TAKİPLERİ YAPILAN BOYUN KİTLELİ OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK VERİLERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ

GECİKMİŞ ENDOLENFATİK HİDROPSUN ETYOLOJİ, TANI VE TEDAVİSİ: DERLEME

VENTİLASYON TÜPÜ KOMPLİKASYONLARI

RUTİN PEDİATRİK ADENOTONSİLLEKTOMİLERDE MİKROSKOPİK HİSTOPATOLOJİK İNCELEME

NAZAL POLİPOZİS VE ASPİRİN İNTOLERANSI

PEDİATRİK TRAKEOTOMİ VE EV BAKIMI

TRABZON'DA HORLAMA, TIKAYICI UYKU APNESİ SENDROMU SEMPTOMLARI, GÜN İÇİ UYKULULUK HALİNİN PREVALANSI VE BUNLARIN RİSK FAKTÖRLERİ

TİMPANOPLASTİDE TEMPORAL KAS FASYA GREFTİNİN BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ADENOTONSİLLEKTOMİNİN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİNİN KLİNİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

SEPTOPLASTİ GEÇİREN HASTALARDA YAŞAM KALİTESİNİN ERKEN DÖNEMDE DEĞERLENDİRİLMESİ

BELL PARALİZİSİNDE TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

HASTA VE HASTA YAKINLARI İÇİN EĞİTİM MATERYALİ HAZIRLANMASI; GENİZ ETİ VE BADEMCİK AMELİYATI GEÇİREN ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İÇİN BOYAMA KİTAPÇIĞI

İNTRANAZAL KORTİKOSTEROİD SPREY VE RADYOFREKANS TEDAVİSİNİN NAZAL KONGESYON VE NAZAL YAKINMALAR ÜZERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SUBSTERNAL GUATRA YAKLAŞIM

AYNI HASTADA KONVANSİYONEL SOĞUK DİSEKSİYON TEKNİĞİ İLE BİPOLAR ELEKTROKOTER TONSİLLEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KRONİK OTİTİS MEDİA-KARŞI KULAĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONKA BULLOZA TİPLERİ VE FARKLI PATOLOJİK İÇERİK GÖRÜLME SIKLIĞI

APNE-HİPOPNE İNDEKSİNİN FİZİK MUAYENE VE EPWORTH UYKULULUK SKALASI SKORLARI İLE İLİŞKİSİ

C-REAKTİF PROTEİN, PROKALSİTONİN VE ERİTROSİT SEDİMANTASYON HIZI'NIN KLİNİK PRATİKTE KULLANIMI

ADENOİD HİPERTROFİSİ ORANLARININ ÜST SOLUNUM YOLU OBSTRUKSİYONU SEMPTOMLARİ ÜZERİNE ETKİSİ

TONSİLLEKTOMİ VE ADENOTONSİLLEKTOMİ YAPILAN HASTALARIN ENDİKASYON, KOMPLİKASYON, POSTOPERATİF SONUÇLAR VE BEKLENTİ – SONUÇ İLİŞKİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK KURULUNA ÖZÜRLÜLÜK TESPİTİ VE DİĞER NEDENLERLE BAŞVURAN OLGULARDA KULAK BURUN BOĞAZ PATOLOJİLERİ VE SIKLIKLARI: GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA

LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSERİ – PAPİLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

ANTERİOR SEPTAL BURUN KANAMALARINDA ELEKTROKOTERİZASYON MU KİMYASAL KOTERİZASYON MU?

TÜBERKÜLOZUN BAŞ-BOYUN MANİFESTASYONLARI

KULAK BURUN BOĞAZ UYGULAMALARINDA ADLİ TIBBİ YAKLAŞIM VE RAPORLANDIRMA

ANJİOMATÖZ POLİP: VASKÜLER NEOPLAZİLERLE KARIŞABİLEN BİR NAZAL POLİP VARYANTI

FASİYAL SİNİR FELCİ REANİMASYONUNDA STATİK ASKILAMA YÖNTEMİ

YENİDOĞANLARDA OTOAKUSTİK EMİSYON İŞİTME TARAMASI SONUÇLARIMIZ

İŞİTME CİHAZI KULLANAN HASTALARDA MEMNUNİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LARENGOFARENGEAL REFLÜ VE GASTROÖZAFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI ARASINDA SEMPTOMATİK VE ENDOSKOPİK İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SİSTEMİK METİL-PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN EOZİNOFİLİK NAZAL POLİPOZİS HİSTOPATOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MAKSİLLER SİNÜS TÜMÖRLERİ

TONSİLLEKTOMİNİN AĞIZ AÇIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

MANDİBULA KIRIKLARINDA KLİNİK DENEYİMLERİMİZ: 412 OLGUNUN SUNUMU

MİDE İÇERİĞİNİN NEDEN OLDUĞU ÖSTAKİ HASARININ HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?

TONSİLLEKTOMİ ENDİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TONSİLLEKTOMİ HAKKINDA ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE

MEVSİMSEL ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA BRONŞİAL REVERSİBİLİTE SONUÇLARI

NORMAL İŞİTMEYE SAHİP KİŞİLERDE LOGON STİMULUS KULLANILARAK YAPILAN SERVİKAL VESTİBÜLER UYARILMIŞ MİYOJENİK POTANSİYEL (VEMP) ÖLÇÜMÜ

SERVİKAL ÖZOFAGUS YERLEŞİMLİ HETEROTROPİK GASTRİK MUKOZA TİPİ VE HELİKOBAKTER PİLORİ VARLIĞI İLE LARENGOFARENGEAL REFLÜ İLİŞKİSİ

ENDOSKOPİK TRANSSFENOİDAL YAKLAŞIMLA HİPOFİZ ADENOMU CERRAHİSİ

UZAYDA DENGE

POSTERİOR BURUN KANAMALARININ TEDAVİSİNDE İPLİ SİNÜS TAMPONLARININ KULLANIMI VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KÖTÜ ORAL HİJYEN İLE TONSİL HİPETROFİSİ ARASINDA BİR İLİŞKİ BULUNABİLİR Mİ?

LARENGEAL ELEKTROMYOGRAFİ

ALT DUDAK SCC Lİ HASTALARDA TANI VE TEDAVİ 5 YILLIK DENEYİM (78 HASTA) VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI PERİSTOMAL NÜKS

GENÇ ERKEK POPÜLASYONUNDA SERUMEN PREVALANSI

BOYUNDA KİTLENİN AYIRICI TANISINDA BAŞLANGIÇ TANI YÖNTEMİ OLARAK İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN YERİ

KBB UZMANLIK EĞİTİMİNDE ETKİN BİR MAKALE SAATİ UYGULAMASI İÇİN ÖNERİLER

BAŞ VE BOYUN PARAGANGLİYOMLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ: 55 OLGUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

PAROTİS KİTLELERİNE YAKLAŞIMDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ VE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN ROLÜ

RİNOLOJİ YAYINLARIMIZIN SCIENCE CITATION INDEX KAPSAMINDA DÜNYADAKİ YERİ

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGODA SERVİKAL LORDOZUN DEĞERLENDİRİLMESİ: PİLOT ÇALIŞMA

LARİNKS SKUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOMU VE HELİKOBAKTER PİLORİ İLİŞKİSİ: HİSTOPATOLOJİK VE SEROLOJİK ÇALIŞMA

SJÖGREN SENDROMU AYIRICI TANISINDA ALT DUDAK MİNÖR TÜKRÜK BEZİ BİYOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ

POSTOPERATİF RADYOTERAPİ UYGULANAN BAŞ BOYUN BÖLGESİ ADENOİD KİSTİK KARSİNOMLARINDA KLİNİK VE PATOLOJİK FAKTÖRLERİN TEDAVİ SONUÇLARINA ETKİSİ

OKRONOZİS: NADİR BİR DİSPNE NEDENİ

İNVAZİV FUNGAL SİNÜZİT İLE KARIŞAN SİNONAZAL EKSTRANODAL NK/T HÜCRELİ LENFOMA: OLGU SUNUMU

RADYOTERAPİ SIRASINDA ‘‘CAROTİD BLOWOUT'' SENDROMU: OLGU SUNUMU VE BU NADİR DURUMUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

VENTİLASYON TÜPÜNÜN ORTA KULAĞA ATILIMI (MEDİAL GÖÇÜ): 2 OLGU SUNUMU

PERİTONSİLLER APSE TEDAVİSİNDE FARKLI ANTİBİYOTİK REJİMLERİNİN HASTANEDE YATIŞ SÜRESİ VE APSE REKÜRRENSİ ÜZERİNE ETKİSİ

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ KARSİNOMUNDAN KAYNAKLANAN OKKÜLT LENF NODU METASTAZI: OLGU SUNUMU

HUMAN İMMUNODEFİCİENCY VİRUS (HIV) - NEGATİF BİR HASTADA PAROTİS BEZİNİN PRİMER KAPOSİ SARKOMU

SAĞ AORTİK ARKLA İLİŞKİLİ TEKRARLAYAN VOKAL KORD PARALİZİSİ

TIKAYICI UYKU APNE CERRAHİ TEDAVİSİNDE UVULOPALATOFARİNGOPLASTİ İLE BERABER UYGULANAN HİPOFARENGEAL YÖNTEMLER

TRANSTİMPANİK UYGULANAN GASTRİK İÇERİĞİN TAVŞANLARDA OTOAKUSTİK EMİSYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

GERİATRİK VERTİGOLU HASTALARDA ETYOLOJİK DAĞILIMIN PSİKOJENİK SEMPTOMLAR VE İŞLEV KAYIPLARI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

REKÜRREN AFTÖZ STOMATİTLİ 112 HASTANIN DEMOGRAFİK VE LABORATUVAR VERİLERİ: RETROSPEKTİF İNCELENME

LARENKS CERRAHİSİ EĞİTİMİNDE KOYUN LARENKSİ KULLANIMI

DIŞ KULAK YOLU YABANCI CİSİMLİ 117 HASTANIN TANI VE TEDAVİSİ

İKİ LATENT PERIYOT VE LATANSI OLAN BPPV ATAĞI OLGUSU

EAGLE SENDROMU: OROFASİAL AĞRININ NADİR NEDENİ; 5 OLGU

NAZAL TİPPLASTİDE EZİLMİŞ KIKIRDAK GREFT DENEYİMLERİMİZ

PRİMER OPTİK SİNİR MENENJİOMUNA YENİ BİR MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU

SUBMANDİBÜLER BEZ PLEOMORFİK ADENOMLARI

KONVANSİYONEL KÜRETAJ ADENOİDEKTOMİ SONRASI REZİDÜ ADENOİD DOKUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA SİYALOLİTHİSİZ NEDEN İLE SUBMANDİBULER GLAND EKSİZYONU

MEDİAN PALATİN KİST

KRONİK PERİFERİK FASİAL PARALİZİLİ HASTADA PRİMERİ BİLİNMEYEN TESADÜFİ PARAFARENGEAL METASTATİK YASSI HÜCRELİ KARSİNOMA

SEPTOPLASTİ SONRASI NAZAL TAMPON UYGULAMASININ GÖZ YAŞININ KALİTATİF VE KANTİTATİF ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

BLEFAROPLASTİ SONUÇLARIM: 50 VAKALIK SERİ

BAŞ BOYUN KANSERLI HASTALARDA LENF NODU METASTAZININ PREOPERATIF PALPASYON, ULTRASON VE BILGISAYARLI TOMOGRAFI SONUÇLARI ILE POSTOPERATIF HISTOPATOLOJIK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONRASI ORTA KONKA MEDİALİZASYONU İÇİN KONKA-SEPTAL SÜTUR TEKNİĞİ

TULAREMIYE BAĞLI SERVİKAL LENFADENOPATİ TANISI ALMIŞ HASTALARDA TEDAVİ YÖNETİMİ

OPERASYONLARIN KORKULAN ANOMALİSİ: ABERRAN YERLEŞİMLİ İNTERNAL KAROTİD ARTER

FAKTÖR 7 EKSİKLİĞİ OLAN BİR OLGUDA CERRAHİ: ADENOİDEKTOMİ TECRÜBESİ

ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA ALERJİK RİNİT REÇETELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ICD-10 KODLARIYLA UYUMU

ÖN KAFA TABANINDA BÜYÜK BOYUTLARA ULAŞMIŞ DERMOİD KİST

ORTA DERECEDE OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU OLGUSUNDA ÜST HAVAYOLU OBSTRÜKSİYONU DEĞİŞİKLİKLERİNİN DOĞAL UYKU EVRELERİNE GÖRE VİDEOENDOSKOPİK GÖRÜNTÜLENMESİ

KRONİK AĞRININ AYIRICI TANISINDA TIKAYICI UYKU APNE SENDROMU

NEDENİ BİLİNMEYEN PALATAL PERFORASYONLARIN YÖNETİMİ

ÇOCUKLARDA EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA TANISINDA TİMPANOMETRİ VE BİNOKÜLER MİKROSKOPİNİN MİRİNGOTOMİ SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

BASİT HORLAMA OLGULARININ DEĞERLENDİRMESİNDE MALLAMPATİ ve MÜLLER MANEVRASI

KULAK AMELİYATLARI İÇİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

ANI İŞİTME KAYIPLI HASTALARIN ANKSİYETE-DEPRESYON DÜZEYLERİ VE PROGNOZA ETKİSİ

SUBJEKTIF TINNITUS SEMPTOMLARI İLE KLİNİĞİMİZE BAŞVURAN HASTALARIN PSİKİYATRİK ÖLÇÜMLERİ KISALTILMIŞ BAŞLIK: SUBJEKTİF TİNNİTUS VE PSİKİYATRİK ÖLÇÜMLER

TERSİYER SAĞLIK MERKEZİNDE PERİLENFATİK FİSTÜL TANI TAKİP VE TEDAVİSİ

TIKAYICI UYKU APNESİ SENDROMUNDA PLASMA İNTERLÖKİN-6, İNTERLÖKİN-10 VE TÜMÖR NEKROZİS FACTOR -α DÜZEYLERİ

SEPTAL CERRAHİDE TİTANYUM KLİPSİN KARTİLAJ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE TAVŞAN MODELİNDE, UNİLATERAL VEYA BİLATERAL PERİKONDRİUM ELEVASYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ANI İŞİTME KAYIPLI HASTALARDA ORAL STEROİD, İNTRATİMPANİK STEROİD VE HİPERBARİK OKSİJEN KOMBİNE TEDAVİSİNİN UZUN DÖNEM İŞİTME SONUÇLARI

TAMPONSUZ SEPTOPLASTI OPERASYONU SONRASI KOMPLIKASYONLARI AZALTMAK IÇIN ELEKTROKOTERIZASYON KULLANIMI

NAZAL KAVİTE VE PARANAZAL SİNÜSLERİN KÜÇÜK HÜCRELİ NÖROENDOKRİN KARSİNOMU: BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

İNTRATİMPANİK TEDAVİLER

ÇOCUKLUK ÇAĞI TİMPANOPLASTİ SONUÇLARIMIZIN ANALİZİ

SEPTOPLASTİ SONRASI KULLANILAN NAZAL TAMPONLARIN HASTANIN ANKSİYETESİ VE AĞRI ŞİDDETİ ÜZERİNE ETKİSİ

KAN GRUPLARI KRONİK EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR?

FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA SES BOZUKLUKLARI VE HASTALIK AKTİVİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TRANSNAZAL ENDOSKOPİK ORBİTAL DEKOMPRESYON : 24 HASTAYI İÇEREN KLİNİK DENEYİMİMİZ

TİP 1 TİMPANOPLASTİDE KIKIRDAK VE FASYA GREFTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: ERKEN SONUÇLARIMIZ