KBB-Forum
2018 , Cilt 17, Sayı 2
SUPERIOR LARENGEAL SINIRIN EKSTERNAL DALI VE REKÜRREN LARENGEAL SINIR VARYASYONLARI VE BOYUN ÇEVRESI ARASINDA İLIŞKI: KADAVRA ÇALIŞMASI
BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGOLU HASTALARDA SERUM 25-HİDROKSİ VİTAMİN D DÜZEYLERİNDE AZALMA
TİROİT HORMON DEĞERLERİNDE AÇLIK VE TOKLUĞUN ETKİSİ
SEPTOPLASTİNİN MEAN PLATELET VOLUME VE İNFLAMASYON MARKERLARI ÜZERİNE ETKİSİ
İNVERTED PAPİLLOMLU OLGULARDA KLİNİK TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMIMIZ
İLERİ YAŞ HASTALARDA VİDEONİSTAGMOGRAFİ İLE BENİN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO ANALİZİ