KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 2

KRONİK RİNOSİNÜZİTTE PERİFERİK EOZİNOFİLİNİN BT SKORU İLE İLİŞKİSİ

Altan YILDIRIM, MD1; Salim YÜCE, MD1; Cesur GÜMÜŞ, MD2; Tanfer KUNT, MD 1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi , KBB ABD, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Universitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, Sivas, Türkiye
Bu çalışmanın amacı kronik rinosinüzitli hastalarda periferal eozinofil sayısını ve eozinofillerin beyaz küre sayımı içerisindeki oranlarını saptamak ve periferal eozinofili ile BT bulgularının korelasyonunu incelemektir. Kronik rinosinüzitli hastalarda periferal eozinofil sayıları ve eozinofillerin beyaz küre sayımı içerisindeki oranları istatistik olarak BT skorları ile kıyaslandı. Aynı zamanda periferal eozinofil sayıları ve eozinofillerin beyaz küre sayımı içerisindeki oranları kronik rinosinüzitli hastalarda ve sağlıklı insanlar arasında istatistik olarak karşılaştırıldı. Kronik rinosinüzit grubu ile kontrol grubu arasında periferal eozinofil sayısı (P=0.001) ve eozinofillerin beyaz küre sayımı içerisindeki oranı (P=0.000)arasında istatistik olarak anlamlı bir fark bulduk. Ancak BT skorları ile periferal eozinofil sayısı (P=0.067) ve eozinofillerin beyaz küre sayımı içerisindeki oranı (P=0.051)herhangi bir korelasyon göstermedi. Her nekadar eozinofil kronik rinosinüzitli hastalarda periferde belirgin hücre olarak gözükse de, periferal eozinofili BT bulguları ile korelasyon göstermemektedir. Anahtar Kelimeler : Periferal eozinofili, kronik rinosinüzit