KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 1

ORAL KANSERLİ 231 HASTANIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Dr. Raşit MİDİLLİ, Dr. Serdar AKYILDIZ, Dr. Atilla YAVUZER, Dr. Baran AYDEMİR, Dr. Fatih ÖĞÜT
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Oral kanserler KBB hekiminin sık karşılaştığı kanserlerdendir. Morbidite ve mortalite açısından önemli bir hastalık grubudur. Bu kanserlerin dünyada yapılan çalışmalarda, cinsiyet, yaş ve lokalizasyon dağılımı açısından farklılıklar gösterdiği izlenmiştir. Bu çalışmada 231 olgu retrospektif olarak değerlendirilerek, Ege Bölgesinde izlenen oral kanserli hastalarda lokalizasyon dağılımı, yaş, cinsiyet verileri değerlendirilmiştir. Ege bölgesinde görülen oral kanserler yaş olarak orta-ileri yaş grubu (40-70 yaş) kanserleridir. Erkek populasyonda kadın populasyona oranla daha sık görülmektedir. En sık izlenen kanser dil kanseri (%39) olup bunu sırasıyla dudak, orofarenks-tonsil, ağız tabanı, bukkal ve gingiva-retromolar kanserler izlemektedir. Anahtar Kelimeler : oral kanser, cinsiyet, tümör lokalizasyonu, yaş, dudak, orofarinks-tonsil, dil, ağız tabanı, gingiva-retromolar