KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 3

TRAKEOTOMİ SONRASI DÖNEMDE LARENGOTRAKEAL STENOZUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SANAL ENDOSKOPİK YÖNTEM

Dr. Lokman UZUN1, Dr. Ahmet SAVRANLAR2, Dr. Remzi ALTIN3, Dr. Evrim Şentürk BALBALOĞLU1, Dr. Sadi GÜNDOĞDU2
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, KBB AD, Zonguldak, Türkiye
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Radyoloji AD, Zonguldak, Türkiye
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları AD, Zonguldak, Türkiye
Giriş ve Amaç: Koronal ve aksiyel planda çekilmiş spiral bilgisayarlı tomografi görüntüleri ve bilgisayar programı kullanılarak, lümenli organların endoskopik görüntülerinin oluşturulması işlemi sanal endoskopi olarak bilinmektedir. Bu çalışmada trakeotomi yapılan ve daha sonra dekanüle edilmiş olan hastalarda trakeotomi bölgesinde oluşabilecek stenozun sanal endoskopi yöntemiyle değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal Metod: Farklı sebeplerle trakeotomi yapılmış 8 hastanın larengotrakeal stenoz (LTS) yönüyle semptomları araştırıldı ve fizik muayeneleri yapıldı. Trakeotomi bölgesinin değerlendirilmesinde spiral aksiyel bilgisayarlı tomografi görüntülerinden elde edilen reformat sanal endoskopik görüntülerle trakeotomi bölgesinin endoluminal görüntüleri elde edildi. Stenoz derecesi Myer derecelendirme sistemine göre değerlendirildi.

Bulgular: İki hastada Grade I stenoz saptandı. Stenozu olmayan hastalarda, trakea ön duvarda geçirilen operasyona sekonder trakeal halka düzensizliği ve yer yer trakeal kartilaj fraktürü gözlendi.

Sonuç: SE, larengotrakeal bölge normal antomik yapılarında ve bu bölgede lokalize lezyonlarda, gerçeğine çok yakın endoluminal görüntü verebilmektedir. Videolarengoskopi ve/veya rijit veya fleksibl bronkoskopi ile lezyonun distal bölgesinin değerlendirilemediği durumlarda ve bronkoskopi yapılamayan hastalarda, yardımcı tanı yöntemi olarak uygulanabilir. Anahtar Kelimeler : Trakeotomi; larengotrakeal stenoz; sanal endoskopi