KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 2

İŞİTME ENGELLİLERDE DENGE YETENEĞİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Dr. Nesrin YAĞCI1, Dr. Uğur CAVLAK1, Dr. Gülşahika ŞAHİN 2
1Pamukkale Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli, Türkiye
2Ergani Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi , Diyarbakır, Türkiye
Amaç: Bu çalışma, doğuştan veya sonradan işitme engeli olan çocuklarda denge yeteneklerini inceleyerek işitme engeli olmayan sağlıklı çocuklarla karşılaştırmak ve işitme duyusunun hareket sistemi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Yöntem ve Gereçler: Rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 181 işitme engelli ile 79 sağlıklı toplam 260 çocuk çalışmaya dahil edildi. Tüm olguların alt ekstremite ve gövde kas kuvvetleri manuel kas testi ile denge yetenekleri hareketli ve hareketsiz zeminlerde dinamik ve statik denge testleri ile değerlendirildi ve sonuçlar karşılaştırıldı.

Bulgular: Alt ekstremite ve gövde kas kuvveti ile hareketli ve hareketsiz zeminlerdeki denge yeteneği açısından gruplar karşılaştırıldığında en iyi skorlara sahip grubun sağlıklı çocuklardan oluşan grup olduğu saptanırken(p<0,001), en düşük skora sahip grubun ise doğuştan işitme engeli olan çocuklardan oluşan grup olduğu tespit edilmiştir(p<0,001). İşitme engelliler kendi aralarında karşılaştırıldığında ise sonradan işitme engelli çocukların daha başarılı oldukları saptanmıştır(p<0,05).

Sonuç: Araştırmadan elde edilen veriler, işitme engelinin hareket sistemi ve denge yeteneklerini olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler : İşitme engeli, Kas kuvveti, Denge yeteneği