KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 4

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA TEK VE ÇOKLU ALERJEN HASSASİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF TEK MERKEZLİ KESİTLİ BİR ÇALIŞMA

Songül DEMİR 1, MD; Bilal SİZER 2, MD;
1Mardin Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Mardin, Turkey
2İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi , Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, İstanbul, Turkey
Amaç: Alerjik rinit, bireyin günlük yaşamının her aşamasını etkileyerek iş kaybına neden olabilir, bu nedenle alerjik rinitin tanı ve tedavisi çok önemlidir. Bu çalışma, bölgemizde alerjik rinit tablosu ile başvuran hastalarda yapılan deri prik testi (SPT) sonuçlarını değerlendirerek bölgemizde yaşayan kişilerin aeroalerjen duyarlılığını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntemler: Anamneze dayalı olarak alerjik rinit belirti ve bulguları nedeniyle 1.100 hastanın SPT sonuçları istenmiş ve ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesi retrospektif olarak incelendi. Hastaların cinsiyet, yaş ve SPT sonuçları ile SPT'deki alerjik sensitizasyon tipi değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 1.100 hastanın 472'sinde (%42,9) SPT pozitifliği gözlendi. En yüksek pozitif test yanıtı sıklığına sahip alerjen sırasıyla bitki karışımı (n=303), tahıl karışımı (n=223) ve ağaç karışımı (n=106) olmuştur. Hastaların çoğunda aynı anda birden fazla alerjen pozitifliği vardı ve en yaygın olanı çift alerjen pozitifliğiydi (n=217). En yaygın çift alerjen pozitifliği çimen karışımı + tahıl karışımı (n=119) kombinasyonuydu.

Sonuçlar : Özellikle küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, sanayileşmenin artışı, bölgesel nemin değişmesine sebep olan etmenler (baraj yapımı, tarım ve ormanlık arazilerin azalması gibi) sebebi ile bölgelerin aeroallerjen dağılımlarını belirlemenin yanında güncellemek adına benzer çalışmaların yapılması gerektiği kanaatine varıldı. Anahtar Kelimeler : SPT, Aeroallerjen haritası, Alerjik rinit, Alerjik duyarlılık