KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 2

BAŞ DÖNMESİ İLE İLGİLİ İNTERNET KAYNAKLI HASTA BİLGİLENDİRME METİNLERİNİN OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİ

Dr. Emel TAHİR1, Dr. Ali Erman KENT2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi/KBB, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji, Samsun, Türkiye
Amaç: Okunabilirlik çeşitli matematik formülleri kullanılarak bir metnin okuma zorluk derecesinin ölçülmesidir. .Bu çalışmanın amacı internet ortamında sunulan baş dönmesi ile ilgili hasta bilgilendirme metinlerinin okunabilirlik düzeylerini ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Google arama motoru ile "Baş dönmesi" anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan arama sonucunda ilk çıkan 100 internet sitesi incelendi. Bilgilendirme metinleri kopyalanarak metinlerde yer alan hece, kelime, cümle sayısı, dörtten fazla heceli kelime sayısı hesaplandı. Ateşman ve Çetinkaya formülleri kullanılarak okunabilirlik değerleri hesaplandı.

Değerlendirilen siteler kaynağına göre (kişisel bilgilendirme sitesi/hastane sitesi/ gazete/ firma) ve yazarına göre (KBB hekimi/ KBB hekimi değil/Akademik unvanı var/yok) gruplandırıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen tüm sitelerdeki metinler Ateşman puanına göre "kolay okunabilir" (ortanca=74.5; min-max=54.0-87.9) olarak bulundu. Çetinkaya puanına göre ise "eğitsel düzeyde okunabilir"(ortalama±SS=72.3±11.6) ve 8-9. Sınıfa kadar eğitim almış kişilerin anlayabileceği seviyede idi. Çalışmaya dahil edilen 100 site kaynaklarına ve yazarlarına göre karşılaştırıldığında okunabilirlik puanları ve düzeyleri açısından fark bulunmadı.

Sonuç: Sağlık okuryazarlığı açısından ülkemizin ortalama eğitim düzeyi de dikkate alındığında "baş dönmesi" ile ilgili kaynakların "kolay okunabilir" olması olumlu bir durumdur. Hekim veya hastane kaynaklı sitelerin diğer siteler ile karşılaştırıldığında benzer düzeyde okunabilir olması hastaların doğru ve kaliteli bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayabilir. Anahtar Kelimeler : Baş dönmesi, okunabilirlik, sağlık okuryazarlığı