KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 2

42 RİNOLİT HASTASININ KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ozlem BAYRAM 1, MD; Cemal HACI 2, MD;
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, İstanbul, Turkey
2İstanbul Rumeli Üniversitesi, Odyometri, İstanbul, Turkey
Giriş: Rinolitler birçok farklı klinik bulgusu olabildiği için ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken, her yaşta görülebilmesine rağmen nadir bir durumdur. Burun boşluğunda endojen veya eksojen sebeplerden kaynaklanan yabancı cisimlerdir ve burun içerinde kötü kokulu burun akıntısına, burun tıkanıklığına ve ağız kokusuna sebep olabilmektedir.

Bu çalışmamızda amacımız, rinolit hastalarının yaşları, cinsiyetleri, şikayetleri ve ek patolojilerini incelemek ve bu bulguları literatür verileri ile karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Çalışmamıza 2010 Ocak ve 2019 Aralık tarihleri arasında hastanemizde rinolit tanısı alan hastalar dahil edilmiştir. Hastalarımız dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir.

Hastalarımız yaş, cinsiyet, klinik şikayetleri, fizik muayene bulguları, radyolojik sonuçları, rinolit tarafı ve lokalizasyonu, ek patolojiler ve uygulanan tedaviler kaydedilmiştir. Elde edilen veriler istatiksel olarak araştırılmış ve rinolitin klinik prezantasyonu ve bulguları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen 42 hastanın 19'u erkek, 23'ü kadındı. Hastaların ortalama yaşı 24.1 ± 10,7 yıl (min.: 7, maksi: 44) idi.

26 hastada (%61,9) rinolit sağ nazal kavitede, 16 hastada (%38,1) sol nazal kavitede yerleşmiş olarak bulunmuştur. En sık görülen şikayetler burun tıkanıklığı ve kötü kokulu pürülan akıntıydı. En sık ilişkili patolojiler sinüs patolojileri (%50,1) ve septum deviasyonu (%38,1) idi.

Hastalarımıza tüm işlemeler endoskopik bakı altında gerçekleştirilmiştir. Rinolit çıkarma işlemi esnasında 28 hastaya genel anestezi, 9 hastaya sedoaneljezi, 5 hastaya ise lokal anestezi uygulanmıştır.

Sonuç: Nadir bir durum olan rinolit, özellikle tedaviye cevap vermeyen tek taraflı pürülan akıntı ve nazal kitle gibi durumlarda ayırıcı tanı olarak mutlaka düşünülmelidir. Anahtar Kelimeler : Rinolit, sinüzit, burun tıkanıklığı