KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 2

PETROZ APEKS PNÖMATİZASYONLU TEMPORAL KEMİKLERDE ANTERİOR EPİTİMPANİK RESES VE COG ÇIKINTISININ ÜÇ BOYUTLU MORFOMETRİK DEĞERLENDİRMESİ

Tümay BEKCİ 1, MD; Serdar ASLAN 1, MD; Ömer HIZLI 2, MD;
1Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, Giresun, Turkey
2Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB ABD, Balıkesir, Turkey
Amaç: Bu kesitsel, radyo-anatomik araştırmanın amacı, petröz apeks pnömatizasyonu ile Cog çıkıntısı uzunluğu ve anterior epitimpanik reses (AER) hacmi arasındaki ilişkiyi temporal kemiğin 3 boyutlu rekonstrüktif bilgisayarlı tomografi kesitlerini kullanarak değerlendirmektir.

Metod: OsiriX yazılımıyla rekonstrükte edilen üç boyutlu modellerden anterior epitimpanik reses hacmi ölçüldü. Petroz apeks pnömatizasyonlu ve pnömatizasyonsuz temporal kemiklerin Cog çıkıntısı uzunlukları ile AER hacimleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Petroz apeks pnömatizasyonu olan temporal kemiklerde Cog uzunluğu, olmayan kemiklere göre anlamlı olarak daha düşük olup AER hacmi anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla p = 0.01 ve p <0.001).

Sonuç: Petroz apeksin pnömatizasyonu, epitympanumun daha iyi havalanması nedeniyle retraksiyon cebi gelişimine karşı fizyolojik bir avantaj sağlayabilecek şekilde daha geniş bir AER ve daha kısa Cog çıkıntısı ile ilişkili bulundu. Anahtar Kelimeler : Epitimpanum, Cog, tomografi, temporal kemik, 3D rekonstrüksiyon