KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 2

NARİNGENİNİN SİSPLATİN OTOTOKSİSİTESİNE KARŞI ETKİSİNİN HAYVAN MODELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Ozan GÖKLER1
1Koç Üniversitesi, KBB BBC Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Giriş: Bu çalışmanın amacı, naringeninin sisplatin kaynaklı ototoksisiteye karşı koruyucu etkisini odyolojik ve biyokimyasal parametreleri değerlendirerek araştırmaktır.

Gereç ve yöntemler: Otuz iki erkek sıçan, her biri sekiz sıçan olmak üzere 4 gruba (kontrol, sisplatin, naringenin + cisplatin ve naringenin) ayrıldı. Her iki kulaktan distorsiyon ürünü otoakustik emisyon (DPOAE) ve işitsel beyin sapı yanıtı (ABR) testleri tüm gruplarda çalışmanın başında ve 6. günde yapıldı. Biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi için 6. günde intrakardiyak kan örnekleri alındı.

Bulgular: Odyolojik değerlendirmede, grup 2' de (sisplatin), diğer gruplarla karşılaştırıldığında 6. günde DPOAE değerlerinde anlamlı düşüşler ve ABR eşiklerinde anlamlı artışlar vardı. Grup 1 (kontrol), 3 (naringenin + cisplatin) ve 4' te (naringenin) tedavi öncesi ve sonrası DPOAE ve ABR sonuçları arasında anlamlı bir fark yoktu. Biyokimyasal analizlerde toplam oksidan durumu (TOS) değeri grup 2' de (cisplatin) diğer gruplara göre anlamlı olarak daha yüksekti. Toplam antioksidan durumu (TAS) değeri grup 3' te (naringenin + sisplatin) grup 2' ye göre anlamlı olarak yüksekti.

Sonuç: Odyolojik testler ve biyokimyasal, naringeninin antioksidan düzeylerini artırarak ve oksidatif stres parametrelerini azaltarak sisplatin ototoksisitesine karşı koruyucu etkisi olabileceğini ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler : Ototoksisite, naringenin, sisplatin, otoakustik emisyon, işitsel beyin sapı yanıtı