KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 4

YATARILARAK TEDAVİ EDİLEN EPİSTAKSİSLİ HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HASTALARA YAKLAŞIM

Cemal HACI 1, MD;
1Acıbadem Taksim Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, İstanbul, Turkey Amaç: Çalışmamız da yatırılarak tedavi edilmesi gereken epistaksis hastalarının etylojisi ve ek hastalıkları değerlendirilmiş olup, epistaksisli hastaya yaklaşım literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Hastanemiz aciline başvuran ve yatırılarak tedavi edilen 68 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalarımız yaş, cinsiyet, ek hastalıkları, uygulanan tedavi metodları ve hastanade kalış süreleri değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen 68 hastanın 26'sı kadın (%38,2) 27'si ise erkek idi (%61,8). Hastalarımızın yaş ortalamaları 58±18,31'idi. Çalışmamızda en sık epistaksis sebebi olarak hipertansiyon (%39,7) bulunmuştur. İkinci en sık sebep ise nasal inflamasyon ( %23,5) idi. Hastalarımızın 50'ine konservatif tedaviler uygulanmış ve 18'sine cerrahi tedavi uygulanmıştır. Hastalarımızın hastanede kalış süreleri 1-11 gün (2.77 ± 1.79) olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Epistaksis kulak burun boğaz acilleri arasında çok sık karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalara yaklaşım metodları iyi bilinmeli ve özellikle yaşlı hastalar komplikasyonlar açısından dikkatlice değerlendirilmelidir. Anahtar Kelimeler : Epistaksis, komorbidite, tedavi