KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 4

KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ GÖREN ANİ İŞİTME KAYIPLARINDA UYGULANAN TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Burak ERDEN 1, MD; Gökçe ŞİMŞEK 2, MD; Rahmi KILIÇ 3, MD;
1Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı, Mersin, Turkey
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı, Kırıkkale, Turkey
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı, Ankara, Turkey
Amaç: Ani sensörinöral işitme kaybı (SSNHL), üç günden daha kısa sürede aniden gelişen ve üç veya daha fazla frekansı etkileyen 30 dB üzerindeki sensörinöral işitme kaybıdır. Bu çalışmada SSNHL'li hastaların tedavi sonuçları ve tedavi sonuçlarını etkileyen prognostik faktörler incelenmiştir.

Gereç ve yöntem: 2011-2014 yılları arasında 65 hasta ve 68 kulak çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara steroid, vazodilatör ilaçlar (betahistin) ve B vitamini verildi. 5 gün içerisinde odyolojik olarak belirgin iyileşme göstermeyen hastaların tedavisine onam vermeleri halinde sistemik steroid tedavisinin yanına gün aşırı intratimpanik 0.5-0.7cc 250 mg metilprednizolon eklenerek salvage tedavisi uygulandı. Klinik bulguları, odyolojik konfigürasyonları ve işitme kayıplarının dereceleri , tedavi başlama süreleri, vertigo ve tinnitusla SSNHL ilişkisi ve bu faktörlerin prognoz üzerine olan etkileri bu çalışmada incelendi.

Bulgular: Bu çalışmada olguların 31'si erkek 34'i bayan idi. Yaş aralığı 12-75 arasında idi (ortalama 44.2). On iki (%17.6) olguda hafif, 23 (%33.8) olguda orta, 24 (%35.3) olguda ileri ve 9 (%13.2) olguda çok ileri SSNHL olduğu görüldü. Erken tedavi verilmiş olgularda, tedaviye olumlu yanıt açısından istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar alındı (p<0.05). SSNHL'li olgularda işitme kaybı derecesi ve tedaviye iyi yanıt açısından istatistiksel olarak anlamı sonuç alındı (p<0.05). Tinnitus ve vertigoyla SSNHL ilişkisi arasında anlamlı bir fark görülmedi (p>0.05).

Sonuç: Tedaviye erken başlanması ve SSNHL şiddetinin düşük derecelerde olması olumlu prognostik faktörlerdir. Anahtar Kelimeler : Ani işitme kaybı; Etiyoloji; Prognostik faktör; Tedavi etkinliği