KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 4

AÇIK TEKNİK SEPTORİNOPLASTİDE HASTA MEMNUNİYETİNİN YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Ender ŞAHİN1, Dr. Hakan DAĞISTAN1, Dr. Ceyhun CENGİZ1, Dr. İlknur HABERAL CAN1
1Yozgat Bozok Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye Amaç: Bu çalışmanın amacı açık teknik septorinoplasti yapılan hastaların fonksiyonel ve estetik memnuniyetlerini Burun Tıkanıklığı Semptom Değerlendirmesi (NOSE), Rinoplasti Sonuç Değerlendirmesi (ROE), Standardized Cosmesis and Health Nasal Outcomes Survey (SCHNOS) anketleri ile ölçmektir. Ayrıca NOSE ve ROE ölçekleri ile SCHNOS ölçeği arasındaki korelasyonu değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada Mart 2019- Ocak 2020 tarihleri arasında primer açık teknik septorinoplasti operasyonu yapılan 36 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmek için NOSE skalası, estetik sonuçlarını ölçmek için ise ROE ölçeği kullanıldı. Ayrıca hem estetik hem fonksiyonel sonuçları değerlendirmek için SCHNOS anketi kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 15 erkek 21 kadın toplam 36 hastanın yaş ortalaması 32.6 idi. Hastaların ameliyat sonrası ortalama NOSE, ROE, SCHNOS-O (obstruction) ve SCHNNOS-C (cosmesis) skorları ameliyat öncesi değerlerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede iyileşme görüldü (p<0.001). Ayrıca NOSE skorları ile SCHNOS-O değerleri arasında güçlü pozitif korelasyon ve ROE skorları ile SCHNOS-C değerleri arasında güçlü negatif korelasyon bulundu.

Sonuç: Çalışmamızda NOSE anketi ile SCHNOS-O arasında güçlü pozitif, ROE ölçeği ile SCHNOS-C arasında güçlü negatif korelasyon bulduk. Septorinoplasti yapılan hastaların fonksiyonel ve estetik memnuniyetlerinin değerlendirilmesinde SCHNOS anketinin tek başına kullanımının yeterli olabileceğini düşünüyoruz. Anahtar Kelimeler : Septorinoplasti; Hasta Memnuniyeti; Yaşam Kalitesi Ölçeği