KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 3

ÖSTAKİ KANALI OBSTRÜKSİYON MATERYALİNİN RADİKAL MASTOİDEKTOMİ KAVİTESİ KONTROLÜNDEKİ ETKİSİ: 10 YILLIK DENEYİMİN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Dr. Ejder CİĞER1, Dr. Akif İŞLEK2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, KBB, İzmir, Türkiye
2Nusaybin Devlet Hastanesi, KBB, Mardin, Türkiye
Amaç: Bu çalışmada radikal mastoidektomi yapılan kronik otitis media hastalarında östaki kanalı obstrüksiyon materyalinin ameliyat sonrası kavite enfeksiyonu ve granülasyon oluşumuna etkisi incelenmiştir.

Metod: Çalışma retrospektif olarak tasarlandı. Radikal mastoidektomi yapılan hastalarda klinik bulgular ve ameliyatta elde edilen bilgilerle incelendi. Östaki kanalı obstrüksiyon materyalleri belirlendi. Tüm hastalarda orta kulak risk endeksi ve ameliyat sonrası enfeksiyon ve granülasyon derecesi belirlendi. İstatistiksel analizde ameliyat öncesi ve sonrasındaki komplikasyon oranları, saf ses ortalamaları, revizyon cerrahi oranları gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: 204 hasta analiz edildi. Hastaların % 59'8'i (n=122) kadın ve %40.2'si (n=82) erkekti. Ortalama yaş 36.4±16.2 olarak bulundu. Östaki kanalı obstrüksiyonu için 118 (%57.8) hastada kemik (kortikal kemik ve kemikçik), 32 (%15.7) hastada temporal kas fasyası, 23 (%11.3) hastada tragal ve konkal kıkırdak, 17 (%8.3) hastada postauriküler cilt ve 14 (%6.9) hastada temporal kas grefti kullanıldığı tespit edildi. Enfeksiyon ve granülasyon derecesi kıkırdak greft kullanılan grupta en düşük (0.82 ± 0.18) ve kas grefti kullanılan grupta en yüksek (2.5 ± 0.65) olarak tespit edildi. OneWay Anova testinde, enfeksiyon ve granülasyon derecesi kıkırdak ve kemik grefti gruplarında, kas grefti uygulanan hastalara göre anlamlı olarak daha düşük saptandı. (sırası ile p< 001, p=<0.001).

Sonuç: Radikal mastoidektomi revizyonunda dirençli enfeksiyon ve granülasyon gelişiminin, kolesteatom kadar önemli bir endikasyon olduğu literatürde gösterilmiştir ve bu çalışmayla da desteklenmektedir. Kıkırdak ve kemik greftler herhangi bir komplikasyon olmadan mastoid kavite enfeksiyon ve granülasyon kontrolünde kas, fasya ve deri greftlerine üstündür. Anahtar Kelimeler : Östaki Kanalı Obstrüksiyonu, Radikal Mastoidektomi, Granülasyon, Kıkırdak greft, Revizyon Mastoidektomi