KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 3

TÜRKİYE'DEKİ 3-11 YAŞ ÇOCUKLARDA FARKLI TİMPANOGRAM TİPLERİ İÇİN GENİŞ BANT SES ENERJİSİ ABSORBANS ORANLARININ SINIFLANDIRILMASI

Dr. Nesibe Gül YÜKSEL ASLIER1,2, Ody. Emrah YILDIZ2, Dr. Günay KIRKIM2
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Bursa, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İşitme Konuşma Denge Ünitesi, İzmir, Türkiye
Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuklarda orta kulak patolojilerini teşhis etmede kullanılabilen geniş bant timpanometri (GBT) ile 226-8000 Hz arasındaki frekanslarda elde edilen ortam basıncı absorpsiyon oranlarının (OBAO), 226 Hz geleneksel timpanometrideki (GT) timpanogram tiplerine göre sınıflandırılmasıdır.

Yöntem: Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi KBB Anabilim Dalı İşitme Konuşma Denge Ünitesi'nde Ocak 2015-Ağustos 2015 tarihleri arasında 3-11 yaş arası çocuk hastalara yapılan GT ve GBT tetkiklerinin geriye dönük incelenmesi ile yapıldı. Poliklinik muayenelerinde efüzyonlu otitis media (EOM) veya Östaki disfonksiyonu tanısı nedeniyle tetkikleri yapılmış 117 hastanın sonuçları çalışmaya dahil edildi. GBT OBAO ile timpanogram tipleri (tip A, B, C) arasındaki tanımlayıcı ve analitik ilişkiler incelendi ve GBT OBAO değerlerinin timpanogram tiplerini ve EOM varlığını ayırt etmedeki tanı değer noktalarını belirlemek için ROC analizi uygulandı.Bulgular: Bu çalışmada yaş ortalaması 6,05 olan 117 hastanın (85 erkek ve 32 kız) 215 kulağına (110 sağ, 105 sol) ait GT ve GBT sonuçları incelendi. Tip A (%44,2), B (%38,6) ve C (%17,2) timpanogramlara ait OBAO değerleri arasında 8000 Hz dışındaki frekanslarda istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,001). EOM varlığında (%54,4), 5656 Hz (p=0,075) ve 8000 Hz (p=0,638) frekanslar hariç diğer frekanslardaki GBT OBAO ortalamaları daha düşük saptandı (p<0.001). ROC eğrisi altında kalan alana göre, 1000 Hz'de OBAO ≤0,334 ise tip B timpanogram için ve ≥0,414 ise tip A timpanogram için iyi bir öngörü faktörüydü.

Sonuç: Geniş bant timpanometri, 3-11 yaş grubu çocukların farklı timpanogram tiplerini ve EOM varlığını ayırt edebilen OBAO değerleri sayesinde, hızlı, kolay uygulanabilir ve güvenilir bir tetkiktir. Anahtar Kelimeler : Absorbans, efüzyon, geniş bant timpanometri, impedans, timpanogram