KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 4

PAP TEDAVİSİ UYUMSUZLUĞU OLAN OSAS HASTALARININ YAŞ, CİNSİYET, BMİ VE AHİ'LERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Sıdıka Deniz YALIM1
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Adana, Türkiye Amaç: Orta ve ağır derecede uyku apnesinde standart tedavi PAP (Positive Airway Pressure) tedavisidir. Cerrahinin riskli olduğu kardiak ve serebrovasküler hastalığı olan hafif dereceli uyku apnesi olan hastalarda da PAP tedavisi önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı PAP tedavisi uyumsuzluğu olan OSAS hastalarının yaş, cinsiyet, BMI (body mass index: vücut kitle indeksi), önerilen cihaz tipi , ek hastalık varlığı (diyabet, hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, hiperlipidemi, iskemik kalp hastalığı) , septum deviasyonu varlığını AHİ (apne-hipopne indeksi) ile karşılaştırarak ilişkisini araştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: 1 Ocak 2018- 1 Ocak 2019 tarihleri arasında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB kliniğine müracaat eden, uyku laboratuarında polisomnografi (Grass Comed Plus, UK) ile obstrüktif uyku apnesi tanısı konulan ve PAP tedavisi (CPAP (continuous positive airway pressure) , BPAP (bilevel positive airway pressure) , BPAP-ST (bilevel positive airway pressure-spontaneous timed) , APAP (automatic positive airway pressure) önerilen fakat çeşitli nedenlerden dolayı (sosyoekonomik nedenler, maske ve cihaz ile ilgili nedenler) PAP tedavisi uyumsuzluğu olan 50 OSAS'lı hastanın dosyaları retrospektif olarak araştırıldı.

Bulgular: Hafif, orta ve ağır OSAS grupları arasında AHİ ile yaş ve vücut kitle indeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktu (p=0.294) . Cinsiyete göre OSAS grupları arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0.064) . Gruplar arasında cihaz tipiyle AHİ ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0.221) . Ek hastalık varlığına göre grupların AHİ ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0.564) . Ayrıca 3 grupta nazal septum deviasyonu olan hastaların AHİ ortalamaları arasında da anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0.548).

Sonuç: PAP uyumsuzluğu olan OSAS'lı hastaların yaş, cinsiyet, BMI, AHİ, cihaz tipi, ek hastalık ve septum deviasyonu faktörlerinin hastalığın derecesiyle ilişkisi bulunamamıştır. Daha çok hasta sayısı olan ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler : Obstrüktif uyku apnesi, polisomnografi, vücut kitle indeksi