KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 3

İLERİ OTOSKLEROZ SONRASI KOKLEAR İMPLANT PROGRAMLAMA KRİTERLERİ

Dr. Betul ÇİÇEK ÇINAR, Dr. Merve OZBAL BATUK
1Hacettepe Üniversitesi, SBF, Odyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye Amaç: Bu çalışmanın amacı, ilerlemiş otoskleroz sonrası koklear implantasyon uygulanmış bireylerde programlama parametrelerinin incelenmesidir.

Yöntem: Yapılan bu retrospektif çalışmada, otoskleroza bağlı ileri/çok ileri derecede işitme kaybı sonrası en az bir yıldır koklear implant kullanan 11 birey çalışma grubuna; idiyopatik sebeplere bağlı ileri/çok ileri derecede işitme kaybı sonrası en az bir yıldır koklear implant kullanan 11 birey ise kontrol grubuna dahil edilmiştir. Çalışmada marka farkı gözetmeksizin, bir yıllık koklear implant kullanımı sonunda intrakoklear elektrotların impedans değişiklikleri, uyaran genişliği/süresi (pulse width /duration) ve uyaran hızları (rate) kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analizlerde non-parametrik testler kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışma grubunda yaş ortalaması 47,2 iken kontrol grubunda yaş ortalaması 46,18'dir. Tüm elektrotların impedans değerlerinin istatistiksel olarak farklı olduğu görülmüştür (p=.045; p<.05). Ancak uyaran süresi ve hızı arasında yapılan karşılaştırmada iki grup arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür (p>.05). Çalışma ve kontrol gruplarının en rahat duyma ve eşik seviyesi çalışma grubunda kontrol grubundan daha yüksek elde edilmiş olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir.

Tartışma ve Sonuç: Otoskleroz etiyolojisine sahip bireylerde, otik kapsülde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak impedans değişiklikleri olduğu ve özellikle bu değişimin bazal bölgedeki elektrotlarda olduğu görülmüştür. İmpedanslarda meydana gelen değişikliklerin uyaran hızı ve uyaran süresini etkilediği bilinmekle birlikte istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir. Anlamlı farklılık olmamasının çalışmada yer alan vaka sayısını az olması ile ilgili olduğu düşünülmüştür. Vaka sayısının az olması çalışmanın sınırlığı olarak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler : İleri otoskleroz, koklear implant, programlama parametreleri