KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 1

EĞRİ BURUN DEFORMİTESİ OLAN HASTALARDA MAKSİLLER ASİMETRİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Denizhan DİZDAR
1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, İstanbul, Türkiye Giriş: Rinoplasti, en sık gerçekleştirilen yüz estetik ameliyatlarından biri haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı burnunda aks eğriliği olan hastaların, sağ ve sol maksiller kemikleri arasında asimetri olup olmadığının araştırılması ve varsa asimetrinin burunun eğriliği ile ilişkisinin ortaya konulmasıdır.

Yöntem Ve Gereçler: Ocak 2015 ve Haziran 2018 tarihleri arasında kliniğimizde rinoplasti operasyonu geçirmiş hastaların dosyaları geriye dönük tarandı. Toplam 212 hasta çalışmaya dahil edildi. Eğri burun değerlendirmeleri karşıdan çekilmiş frontal yüz fotoğraflar üzerinden, maksiller kemik asimetri değerlendirmeleri bazal yüz fotoğrafları üzerinden yapıldı. Bazal fotoğraflar üzerinde sağ ve sol nazal alaların yüze bağlandıkları noktalardan yere paralel çizilen çizgiler arası seviye farkı tespit edilerek bazal maksiller asimetri belirlendi. Hastalar maksiller asimetrisi olanlar ve olmayanlar olarak gruplandı. Maksiller asimetrisi olan grupta hipoplazik olan taraf sağ ve sol olarak belirlendi.

Bulgular: 212 hasta fotoğrafı üzerinden analiz yapıldı. Bazal bakışta maksiller asimetrisi olan hasta sayısı 83 (%39,1) olarak hesaplandı. Maksiller asimetri oranı eğri burun grubunda % 58 (n=63) eğri burun olmayan grupta %19.6(n=20) oranında istatiksel anlamlı derecede yüksek bulundu (P = .04). Maksiller asimetrisi olan eğri burunlu hasta grubunda (n=63) 40 hastada (%63,4) eğrilik ile maksiller hipoplazinin aynı tarafta olduğu görüldü.

Tartışma Ve Sonuç: Nazal piramidde deviasyonu olan hasta grubunda maksiller asimetri oranlarını deviasyonu olmayan hasta grubuna oranla daha yüksek bulmakla birlikte deviasyon tarafı ile maksillanın hipoplazik olan tarafı arasında da yüksek oranda birliktelik bulduk %(63,4). Sonuçlarımız hasta beklentilerini gerçekleştirebilmek ve hastalara olası sonuçları anlatabilmek için bazal maksiller değerlendirmenin de önemli olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler : Rinoplasti; burun; eğri; maksilla; asimetri; derformite; yüz