KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 1

PREOPERATİF RİNOPLASTİ HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPMA VE HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

Tevfik SÖZEN 1, MD; Emel TAHIR 3, MD; Deniz ÖZEL 2, MD; Oğuz KUŞÇU 1, MD.
1Hacettepe üniversitesi tıp fakültesi kbb anabilim dalı, kulak burun boğaz anabilim dalı, Ankara, Turkey
2Akdeniz Üniversitesi, İstatistik danışma birimi, Antalya, Turkey
3Venividi Göz Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Ankara, Turkey
Amaç: Rinoplastinin de aralarında olduğu bütün estetik cerrahi ameliyatlarında ana hedefimiz hasta memnuniyetidir. Bu çalışmada amacımız internet kullanımının rinoplasti olmayı düşünen hastalar ve hasta memnuniyeti üzerine etkisini değerlendirmektir.

Yöntem ve Gereçler: Estetik rinoplasti ameliyatı olan 195 hastanın ameliyat sonrası dönemlerini kapsayacak şekilde prospektif bir çalışma yapıldı. Hastaların sosyo-demografik özelliklerini ve internetin cerrah ve klinik ile ilgili tercihleri üzerindeki etkisini araştırmak için anket formu kullanıldı. Sübjektif hasta memnuniyetini belirlemek için ankete ek olarak görsel analog skala (VAS) ve Rinoplasti Sonuç Değerlendirmesi (ROE) uygulandı.

Bulgular: Anket sonuçları birçok hastanın (n: 105/195,% 53,8) interneti cerrahi ve cerrahlar hakkında ana bilgi kaynağı olarak kullandığını göstermektedir. İnterneti kullanan hastaların kullanmayan hastalara göre daha iyi VAS skorları (p = 0,013) ve ROE skorları (p = 0,003) saptandı. Rinoplasti hakkında araştırma yapan 105 hastadan 98'i (% 93,4), cerrahla ilgili çeşitli web sitelerindeki (inceleme siteleri de dahil olmak üzere) yorumların tercihlerini etkilediğini belirtti (p <0,001).

Tartışma ve Sonuçlar: İnternet ve sosyal medya araştırması, yaş, cinsiyet ve psikolojik durum gibi bilinen faktörlere ek olarak hasta memnuniyetini etkileyen yeni bir değişken olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler : Rinoplasti, Hasta Memnuniyeti, İnternet