KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 1

PRESBİAKUZİDE ARTMIŞ KIRMIZI KÜRE DAĞILIM GENİŞLİĞİ DEĞERLERİ, KRONİK İNFLAMASYON İÇİN YENİ BİR RİSK FAKTÖRÜ

Ayşe Seçil KAYALI DİNÇ 1, MD; Melih ÇAYÖNÜ 1, MD; Süleyman BOYNUEĞRİ 1, MD; Zehra Betül PAKSOY 1, MD; Tuğba Naciye DOĞAN 1, MD; Adil ERYILMAZ 1, MD.
1Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Ankara, Turkey Giriş: Kırmızı Küre dağılım genişliği (RDW) ve presbiakuzinin ilişkisi hakkında daha önce başka bir çalışma yapılmadığı için bu çalışmada RDW ve presbiakuzi arasındaki bir ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Yöntem Gereçler: Hasta grubu kliniğimize işitme kaybı şikâyeti ile başvuranlardan, kontrol grubu ise 50 yaş üstü normal işitme testine sahip katılımcılardan oluşmaktaydı. Katılımcıların hemogram parametreleri ve odyolojik konfigürasyonları kaydedildi. İstatistiksel analiz, hastaların işitme değerleri ile incelenen parametreler arasındaki olası ilişkiyi saptamak amacıyla yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 218 kişi katılmıştır (89 erkek, 129 kadın; ortalama yaş: 63.6; yaş aralığı: 50-87 yıl). Çalışmamızın sonuçları: 1. RDW, presbiakuzi grubunda kontrol grubuna göre daha yüksekti. 2. RDW'nin tüm işitme seviyeleri sıklığı ile zayıf pozitif bir korelasyon olduğu saptandı. Ayrıca, RDW, hemogram panelinde, odyogramın tüm frekansları ile anlamlı bir korelasyon gösteren tek parametre olarak bulundu 3) Ayrıca, MCV ve hemoglobin değerlerinin düşük frekans işitme kaybı ile negatif bir korelasyonu olduğunu sonucuna varıldı.

Sonuç: Bizim çalışmamız, RDW'nin presbiakuzili hastalarda daha yüksek olduğunu ve presbiakuzi için negatif prognostik bir parametre olabileceğini desteklemektedir. Anahtar Kelimeler : Presbiakuzi, yaşa bağlı işitme kaybı, kırmızı küre dağılım genişliği, kronik inflamasyon, hemogram