KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 1

RUTİN ADENOİDEKTOMİ/TONSİLLEKTOMİ/ADENOTONSİLLEKTOMİ SPESMEN İNCELEMESİ NEDEN GEREKLİ, NEDEN GEREKLİ DEĞİL?

Dr. Mümtaz Taner TORUN1
1Bandırma Devlet Hastanesi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Balıkesir, Türkiye Giriş: Rutin adenoidektomi / tonsillektomi / adenotonsillektomi spesmenlerinin incelenmesinin zaman ve maliyet açısından gerekliliği tartışma konusudur. Çalışmamızda histopatolojik inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, beklenmedik malignite oranlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 2014-2018 tarihleri arasında kliniğimizde adenoidektomi / tonsillektomi / adenotonsillektomi uygulanan erişkin ve pediatrik 555 olgu dahil edildi. Hasta dosyaları retrospektif olarak tarandı.

Bulgular: 555 hastanın 49'u erişkin (18 yaş ve üzeri), 506'sı pediatrik yaş grubundaydı. 550 hastada benign rapor çıkarken 5 hastada (1 pediatrik, 4 erişkin olgu) malignite şüphesi rapor edilmiştir. Malignite şüphesi rapor edilen olguların ileri incelemesi sonucu 1 pediatrik, 1 erişkin olmak üzere 2 olguda malignite tanısı konmuştur. Benign raporlarda ise kronik lenfoid hiperplazi, reaktif follikül hiperplazisi, polipoid oluşum, epidermoid kist va aktinomiçes kolonizasyonu gibi farklı sonuçlar rapor edilmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda klinik bulgu vermeyen pediatrik bir olguda lenfoma tespit edilmesi bizi rutin spesmenlerin de incelenmesi gerektiği yönüne itmektedir. Bunun yanında medikolegal açıdan da bu incelemeler gerekli olabilmektedir. Anahtar Kelimeler : Adenoidektomi, tonsillektomi, adenotonsillektomi, spesmen