KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 4

ENDOSKOPİK VE KONVANSİYONEL SEPTOPLASTİNİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN VE SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Uzdan UZ 1, MD; Görkem ESKİİZMİR 1, MD;
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir, Turkey
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Turkey
Amaç: Endoskopik septoplasti (ES), septal deviasyonun düzeltilmesinde tercih edilen minimal invaziv cerrahi tekniktir. Bu çalışmanın amacı ek bir nazal cerrahi olmaksızın ES ve konvansiyonel septoplasti (KS) uygulanan olgularda yaşam kalitesini ve sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Otuzaltı KS uygulanan hasta ve cinsiyet-yaş uyumlu 35 ES uygulanan hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaşam kaliteleri; tanı anında ve cerrahilerden 3 ay sonra Vizüel Analog Skala (VAS) ve Burun Tıkanıklığı Semptom Değerlendirme (BTSD) skorları ile değerlendirildi. Komplikasyon oranları, cerrahi ve hastanede kalış süreleri de karşılaştırmalı olarak analiz edildi.

Bulgular: Preoperatif VAS ve BTSD skorlarının her iki grupta da farklı olmadığı izlendi (p=0.731, p=0.899). Postoperatif dönemde VAS ve BTSD skorlarının anlamlı derecede düzeldiği izlendi (pKS-VAS<0.001, pES-VAS<0.001; pKS-NOSE<0.001, pES-NOSE <0.001); ancak her iki cerrahi grup arasında VAS ve BTSD skorlarında iyileşme düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık izlenmedi (p=0.307, p=0.461). İntraoperatif flep laserasyonu ve intra/postoperatif hemoraji ES uygulanan grupta daha az görüldü (p=0.031, p=0.035). Cerrahi ve hastanede kalış süreleri ES uygulanan grupta KS uygulanan gruba göre anlamlı derecede düşük gözlendi (p<0.001, p=0.004).

Sonuç: Seçilmiş olgularda ES'nin komplikasyon oranları, cerrahi ve hastanede kalış süreleri açısından üstün olduğu görülmektedir. Ancak hastaların yaşam kalitesindeki iyileşme açısından her iki cerrahi tekniğin birbirine üstünlüğü bulunmamaktadır. Anahtar Kelimeler : Endoskopik, konvansiyonel, septoplasti, yaşam kalitesi, sonuç