KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 3

SEPTAL KRETİ ÇIKARTMADA PİEZOELEKTRİK CERRAHİ ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

Dr. Nevzat DEMİRBİLEK1, Dr. Cenk EVREN1
1Medilife Beylikdüzü Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye Amaç: Bu çalışmada septal kreti çıkartmada keski kullanımı veya piezoelektrik cerrahinin etkililiği araştırıldı.

Yöntem ve Gereçler: Ocak 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında kliniğimizde posterior deviasyon nedeniyle septoplasti uygulanan toplam 47 hasta (28 erkek,19 kadın; ort. yaş 29,38 yıl; dağılım, 18-54 yıl) randomize olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grupta önce klasik ameliyat uygulandı. Birinci grupta (klasik grup, n=20) septal kreti çıkartmak için guj (keski) kullanıldı. Septal kret serbestleştirildi. Daha sonra forsepsle dışarı alındı. İkinci grupta (piezo grubu, n=27) septal kreti çıkartmak için piezoelektrik cerrahi kullanıldı. Ameliyat süresi, mukozal yırtıklar ve ameliyat sonrası komplikasyonlar kaydedildi. Hastalar ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrası birinci ayda Nazal Obstrüksiyon Semptom Değerlendirme anketini, ameliyat sonrası altıncı saat ve birinci gün ağrıları için vizüel analog skalayı doldurdular.

Bulgular: Her iki grubun ameliyat öncesi ve sonrası Nazal Obstrüksiyon Semptom Değerlendirme puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p<0.01). Ameliyat süresi piezo grubunda daha uzun idi. Ağrı için ameliyat sonrası vizüel analog skala puanları iki grup arasında anlamlı şekilde farklı idi (p<0.05).Klasik grupta bir hastada perforasyon ve bir hastada sineşi oluştu.

Sonuç: Septoplastide piezoelektrik cerrahi keski kullanımına göre maliyet analizi etkin değildi ve ameliyat süresini uzattı. Fakat kret çıkartılırken oluşabilen mukozal yırtıkları ve palatal perforasyonları önlemesi ve daha düşük düzeylerde ağrıya yol açması nedeniyle piezoelektrik cerrahi etkili ve güvenilir bir yöntem olabilir. Anahtar Kelimeler : Piezoelektrik cerrahi, septal kret, keski