KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 3

SEPTAL DEVİASYONUN PARANAZAL SİNÜS ANATOMİSİNE ETKİSİ

Sevinç BAYRAK1, MD; Selma UYSAL RAMADAN2, MD; Cansu ÖZTÜRK2, MD; Elif DAĞLI1, MD
1Keçiören Eğitim ve Araştrıma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi, Ankara, Turkey
2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Turkey
Amaç: Septal deviasyonun önemli paranazal yapılara ve sinüs hacimlerine etkisini değerlendirmek.

Metod: Septum deviasyonu olan 133 hastanın (67 erkek, 66 kadın; 18 yaş üzeri) paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. Frontal, etmoid ve maksiler sinüs hacimleri, ostiomeatal kompleks, frontoetmoid reses ve sfenoetmoid reses çapları deviasyon olan ve olmayan tarafta karşılaştırıldı. Konka bülloza varlığı değerlendirildi.

Bulgular: Deviasyon açıları 2,7 ile 21,5 derece arasında ortalama olarak 9,7+/- 4,1 olarak ölçüldü. Ortalama ostiometal kompleks genişliği ve frontoetmoid reses çapı deviye tarafta anlamlı olarak daha küçük bulundu (p<0,001). Ortalama etmoid sinüs hacmi deviye tarafta anlamlı olarak daha küçük ölçüldü (p<0,001). Sfenoetmoidal reses genişliği, maksiler sinüs ve frontal sinüs hacimleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı. 55 bilateral, 35 unilateral olmak üzere 90 hastada konka bülloza saptandı. 43 hastada konka bülloza deviye tarafta, 47 hastada karşı tarafta izlendi (p>0,001). Deviye tarafta konka bülloza varlığının frontal sinüs hacmi ve frontoetmoid reses çapı üzerine anlamlı etkisinin olmadığı görüldü (p>0,001).

Sonuç: Ostiomeatal kompleks çapı, frontoetmoid reses çapı ve etmoid hücre hacmi deviye tarafta daha küçük bulunduğundan rinolojik cerrahilerde deviye tarafta artmış cerrahi risk olabileceği akılda tutulmalıdır. Anahtar Kelimeler : Septum deviasyonu,konka bülloza, paranazal yapılar, sinüs hacimleri, Septum deviation, concha bullosa, paranasan structures, sinus volumes