KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 3

SOĞUK BIÇAK GLOTTOPLASTİ SES FEMİNİZASYONUNDA BAŞARILI BİR CERRAHİ: OBJEKTİF VE SUBJEKTİF SONUÇLAR

Ceki PALTURA1, MD; Gamze YEŞİLLİ2, PhD; Kürşat YELKEN3, MD
1Gaziosmanpaşa Taksim Education and Research Hospital Otolaryngology Department İstanbul, Turkey
2Uskudar University, Faculty of Health Sciences, Speech and Language Therapy Department, İstanbul, Turkey
3Uskudar University, Faculty of Health Sciences, Odiology Department, İstanbul, Turkey
Amaç: Soğuk Bıçak Glottoplasti tekniğinin sonuçlarının objektif ve sübjektif olarak değerlendirilmesi.

Materyal ve Metod: Çalışmaya 20 erkekten kadına transseksüel dahil edildi. Bütün hastalara feminen bir ses oluşturmak amacı ile endoskopik olarak anterior web oluşturma cerrahisi yani Soğuk Bıçak Glottoplasty uygulandı. Preoperatif ve postoperatif Bazal Frekans (F0) seviyeleri ölçüldü ve karşılaştırıldı. Ayrıca cerrahiden 6 ay sonra hastalara cerrahiden memnuniyetlerini de içeren bir anket uygulandı.

Bulgular: Preoperatif ve postoperatif F0 değerleri ortalaması sıra ile 143,6 ve 237,2 idi. F0 değerlerindeki bu yükselme istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). Hastaların 14 (%70)'i kişisel değerlendirme anketinde (VAS) 8 puan ve üzerinde değer verdi.

Sonuç: Soğuk Bıçak Glottoplasti, ses feminizasyon cerrahisi seçeneklerinden biridir. Bazal Frekans elevasyonu için güvenilir, etkili ve kolay bir yöntemdir. Anahtar Kelimeler : Glottoplasti, Bazal Frekans, Anterior Glottik Web, Glottoplasty, Fundamental Frequency, Anterior Glottic Web