KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 3

ERKEK HASTALARDA NAZAL SEPTUM DEVİASYONUN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. İmran AYDOĞDU
1Bahçelievler Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, İstanbul, Türkiye Amaç: Cinsel işlev bozuklukları genellikle kompleks ve multifaktöriyel bir etkileşim sürecinin sonucunda oluşmaktadır. Nazal septum deviasyonu, hipoksi etkisiyle cinsel işlevleri etkileyebilir. Bu çalışmada, nazal septum deviasyonunun erkek hastalarda cinsel işlev fonksiyonlarını etkileyip etiklemediğini ortaya koymaya amaçladık.

Metot: Çalışmada nazal septum deviasyonu nedeniyle takip edilen 33 hasta ile 38 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Hastaların tamamı ameliyat öncesi anterior rinoskopi, 0 derece rijid endoskopi ve bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi. Erkek hastalarda cinsel işlev bozukluğı uluslararası erektil disfonksiyon anketi(IIEF-EF) ile değerlendirildi.

Bulgular: Hasta grubunda yaş ortalaması 36,4(yaş aralığı 18-45), sağlıklı gönüllü grubunda 35,4(yaş aralığı 20-44) olarak gözlendi. Kontrol grubunda %5,2 oranında erektil disfonksiyon saptandı. Bu oran ameliyat öncesi hasta grubunda %30,3 olarak saptandı. Buna göre nazal septum deviasyonu olan hasta grubunda kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde erektl disfonksiyon vardır(p<0,05). İkinci ay yapılan değerlendirmeye göre hasta grubunda ameliyat sonrasında erektil disfonksiyon sıklığında istatiksel olarak anlamlı düzeyde düzelme olduğu görüldü(p<0.05).

Sonuç: Çalışmamızda nazal septum deviasyonu hastalarında istatiksel olarak anlamlı olarak daha yüksek oranda erektil disfonksiyon oranı saptandı. Nazal septum deviasyonun erektil disfonksiyon üzerindeki etkisini daha geniş hasta serilerinde ve objektif tanı yöntemleriyle inceleyen daha ileri çalışmalara da ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler : Hipoksi, nazal septum deviasyonu, cinsel fonksiyonlar, erektil disfonksiyon, Hypoxia, nasal septum deviation, sexual function, erectile dysfunction