KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 2

SUPERIOR LARENGEAL SINIRIN EKSTERNAL DALI VE REKÜRREN LARENGEAL SINIR VARYASYONLARI VE BOYUN ÇEVRESI ARASINDA İLIŞKI: KADAVRA ÇALIŞMASI

Mehmet Emre DİNÇ1, MD; Abdullah DALĞIÇ2, MD; Erdoğan KARA3, MD; Berke ÖZÜCER4, MD; Hüseyin SARI1 MD;
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Istanbul, Turkey
2Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Istanbul, Turkey
3Adli Tıp Kurumu, Morg Departmanı, Istanbul, Turkey
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Istanbul, Turkey
Giriş: Bu çalışmada erişkin kadavralarda superior laringeal sinirin eksternal dalı (SLSED) ve rekürren larengeal sinir (RLS) varyasyonları ve boyun çevresi arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 42 kadavrada (84 taraf) boyun diseksiyonu yapıldı; 31 erkek ve 11 kadın kadavranın ortalama yaşı 56.48 ± 10.10 yıl idi. SLSED Cernea ve ark. tarafından önerilen sistem kullanılarak, RLS'ler inferior tiroid arter ile olan ilişkileri açısından sınıflandırıldı.

Bulgular: SLSED ve RLS tipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulduk. Tip 2b SLSED, tip B RLS'li hastalarda anlamlı olarak daha yaygın idi. Ayrıca, Tip 2a SLSED, tip A RLS'li hastalarda daha fazla bulundu (p = 0.018). Tip 2a ve 2b SLSED'ler haricinde, SLSED veya RLS tipi ve boyun çevresi arasında anlamlı bir ilişki bulamadık. Tip 2a SLSED olan olguların boyun çevresi, Tip 2b SLSED olanlardan daha düşüktü (p = 0.005).

Sonuç: Bu çalışmada tanımladığımız ilişkiler cerrahların SLSED'nı identifiye etmesine yardımcı olabilir. Anahtar Kelimeler : Superior laringeal sinir, rekürren larengeal sinir, boyun çevresi, anatomik varyasyon