KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 2

İNVERTED PAPİLLOMLU OLGULARDA KLİNİK TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMIMIZ

DR. Adnan EKİNCİ, DR. Müge ÖZCAN
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye Amaç: Bu çalışmanın amacı kliniğimizde burun ve paranazal sinüslerin inverted papillomaları tanısı ile cerrahi uygulanan olguların tedavi sonuçlarını değerlendirmektir.

Gereç ve yöntem: Ocak 2015-Nisan 2017 tarihleri arasında burun ve paranazal sinüs inverted papilloma tanısı almış yedi hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, tümörün çıkış aldığı nokta ve yayılım bölgeleri incelendi. İP tanısı alan hastaların bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme bulguları, cerrahi tedavi yöntemi, histopatolojik tanı ve takibi sunuldu.

Bulgular: Hastalar 41 ile 68 yaş arasında ve hepsi erkek idi (ortalama yaş 56,14 olarak bulundu). Olguların polikliniğe en sık başvuru nedeni sırası ile tek taraflı burun tıkanıklığı %100 (7/7), burun akıntısı %71 (5/7) ve baş ağrısı %57 (4/7) idi. Üç hastada tek taraflı sağ nazal kavitede tulumum var iken, dört olguda ise sol nazal kavite tutulumu vardı. Hiçbir olgumuzda bilateral tutulum gözlenmedi. İnverted papillomun en sık orta konka %42 (4/7), maksiler sinüs %42 (4/7) ve nazal septum %14 (1/7) kaynaklı olduğu gözlendi.

Sonuç: Bu çalışmada inverted papillomlu olguların hepsi ileri yaş grubundaki erkek hastalardı ve tek taraflı tutulum vardı. Olguların %71,42’sine (5/7) endoskopik yaklaşımla tümörün çıkarılması ve %28,18’ine (2/7) ise endoskopik tedaviyle birlikte Caldwell-Luc operasyonu yapıldı. Olguların takip süresi ortalama 15 ay idi. Olguların hiçbirinde takip döneminde nüks gözlenmedi. Anahtar Kelimeler : İnverted Papillom, Paranazal Sinüs, Malign Transformasyon