KBB-Forum 2017 , Cilt 16, Sayı 3

NAZOFARENKS MALİGNİTELERİNDE KLİNİK BULGULAR: RETROSPEKTİF ANALİZ

Suat BİLİCİ1, MD; Muhammet YILDIZ2, MD; Ali Rıza GÖKDUMAN1, MD; Özgür YİĞİT1, MD
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul, Turkey
2Rize Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Rize, Turkey
Amaç: Nazofarenks karsinomu şüphesi olan hastaların biopsi sonuçları ile klinik bulguları arasındaki ilişkiyi ve nazofarenks karsinomu alt gruplarının klinik bulgularını araştırmak.

Yöntem ve gereçler: Kliniğimizde nazofarenks biopsisi yapılan 746 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi.Malign ve benign gruplar arasında ilişkiyi değerlendirmek için klinik bulgu ve şikayetler karşılaştırıldı.Ayrıca malign alt gruplar ve klinik görünümleri araştırıldı.

Bulgular: Biopsi sonuçları 639(%85.7) benign, 107(%14.3) maligndi. Boyunda şişlik ve burun kanaması malign grupta benign gruptan anlamlı olarak yüksekti (p <0.001, p <0.001).Burun tıkanıklığı ve işitme kaybı ise benign grupta malign gruba göre anlamlı olarak yüksekti (p = 0.003, p = 0.008).Boyun şişliği olan hastaların %71.4’ü, otitis media saptanan hastaların % 64’ü andiferansiye nazofarenks karsinomuydu. Burun tıkanıklığı en fazla andiferansiye karsinom ve lenfomalarda görülmekteydi (31.3%, 25%).Sensitivitesi en yüksek olan bulgu boyunda şişlikdi (45.8%).Genel olarak tüm klinik şikayet ve bulguların sensitivitesi düşüktü.

Sonuç: Boyun şişliği ve otitis media andiferansiye karsinoma,burun tıkanıklığı ve boyun şişliği ise lenfomaların ana semptom ve bulgularıdır. Boyun şişliği, burun kanaması, burun tıkanıklığı ve işitme kaybının nazofarenks malignitelerini belirleyebilme yeteneği düşüktür. Anahtar Kelimeler : Nazofarenks kanseri, boyunda kitle, burun kanaması, nazofarenks biopsisi