KBB-Forum 2016 , Cilt 15, Sayı 4

GERİATRİK POPULASYONDA İŞİTME KAYBININ VE İŞİTME CİHAZI KULLANIM MEMNUNİYETİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

Dr. Özlem SAATCİ1, Dr. Burcu POLAT2
1İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Üsküdar Devlet Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Amaç: Presbikuzi geriatrik populasyonda yaygın bir bozukluktur. Birçok çalışma, rehabilite edilmemiş işitme kaybının azalmış yaşam kalitesine, sosyal kısıtlılıklara,depresyona, kognitif fonksiyonların kaybına katkıda bulunabileceğini göstermiştir.Bu çalışmanın amacı, işitme kaybı olan bireyleri işitme cihazı kulanımı öncesinde ve sonrasında, Dünya Sağlık Örgütü kısa yaşam kalitesi ölçeği (WHOQOL-Bref-Tr) , geriatrik depresyon ölçeği (GDS) ve yaşlılar için işitme engellilik ölçeği( İEÖ-Y) envanterleri ile yaşam kalitelerini değerlendirmektir.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya işitme kaybı olan 20 geriatrik katılımcı dahil edildi. Hastalar WHOQOL-Bref-Tr, GDS, İEÖ-Y envanterlerindeki soruları cevaplandırdılar,işitme cihazı kullanımından 3 ay sonra yine bu sorulara cevap verdiler ve IOI-HA anketini doldurdular, tüm skorlar cihaz kullanımı öncesi sonuçlarla karşılaştırıldı.

Bulgular: Genel yaşam kalitesinde, İEÖ-Y toplam sosyal ve emosyonel skorlarda iyileşme görüldü.GDS skorlarında istatiksel olarak bir değişim izlenmedi,işitme cihazından faydalanma,rezidüel aktivite sınırlaması, memnuniyet, rezidüel katılım kısıtlılığı, başkaları üzerindeki etki ve yaşam kalitesine etkiyi içeren IOI-HA envanterinde ortalama skor 4,12 ± 0,78'di.

Sonuç: İşitme cihazı kullanımı yaşlıların yaşam kalitesi ile pozitif ilişkidedir. Anahtar Kelimeler : İşitme kaybı, işitme cihazı, yaşlı, yaşam kalitesi