KBB-Forum 2016 , Cilt 15, Sayı 2

SEPTOPLASTİ SONRASI KULLANILAN NAZAL TAMPONLARIN HASTANIN ANKSİYETESİ VE AĞRI ŞİDDETİ ÜZERİNE ETKİSİ

Çiğdem Kalaycık ERTUGAY1, MD; Ela Araz SERVER1, MD; Uzdan UZ2, MD; Hatice ASAN3, MD; Özgür YİĞİT1, MD
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Turkey
2Bayındır Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir, Turkey
3Tokat Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Tokat, Turkey
Amaç: Çalışmamızda septoplasti sonrası kullanılan üç farklı nazal tamponun hastanın anksiyetesi ve ağrı şiddeti üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.

Materyal ve metod: Septoplasti uygulanan 124 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalara otolarengoloji muayenesi uygulanmış ve hastalar cerrahi sonrası kullanılan tampon çeşidine göre rastgele bir şekilde grup A (merosel grubu), grup B (silikon splint grubu) ve grup C (eldiven parmaklı merosel grubu) olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Septoplasti öncesi, nazal tampon çekildikten hemen sonra ve 3 saat sonra Beck Anksiyete Skalası doldurulmuştur. Ağrı şiddeti farklı zaman aralıklarında hastalar tarafından vizüel analog skalası ile derecelendirilmiştir.

Bulgular: Nazal tampon çekildikten hemen sonra bakılan anksiyete skoru silikon splint grubunda diğer gruplardan anlamlı oranda daha düşüktür (p <0,05). Ayrıca tüm gruplar için, tampon çekildikten 3 saat sonraki anksiyete skoru diğer zaman dilimlerinden anlamlı oranda daha düşüktür (p <0,05). Tampon çekildikten hemen sonra ve 3 saat sonraki ağrı skoru en yüksek oranda merosel grubundadır.

Sonuç: Bizim sonuçlarımız göstermiştir ki; preoperatif dönemde hastaların aksiyete oranları yüksektir ve cerrahi sonrası, özellikle de nazal tamponlar çıkarıldıktan sonra azalmaktadır. Ayrıca çalışmamızın diğer önemli katkısı, silikon nazal splint kullanımın hastaların anksiyete oranını azalttığı ve daha az postoperatif ağrıya neden olduğunu göstermiş olmasıdır. Anahtar Kelimeler : Septoplasti, nazal tampon, Beck Anksiyete Skalası, intranazal splint, merosel, eldiven parmaklı merosel, anksiyete, ağrı şiddeti