KBB-Forum 2015 , Cilt 14, Sayı 4

SUBJEKTIF TINNITUS SEMPTOMLARI İLE KLİNİĞİMİZE BAŞVURAN HASTALARIN PSİKİYATRİK ÖLÇÜMLERİ KISALTILMIŞ BAŞLIK: SUBJEKTİF TİNNİTUS VE PSİKİYATRİK ÖLÇÜMLER

Ayca OZBAL KOC1, MD; Cigdem KALAYCIK ERTUGAY2, MD; Sermin SAYAN KİBAR3, MD; Seyra ERBEK4, MD
1Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş&Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Turkey
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş&Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Turkey
3Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş&Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Turkey
4Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş&Boyun Cerrahisi Kliniği, Ankara, Turkey
Amaç: Bu çalışmadaki amacımız tinnitus ile yaş, cinsiyet, işitme kaybı, depresyon ve anksiyete skorları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Materyal ve Metod: Otorinolarengoloji kliniğimize Haziran 2014 ve Aralık 2014 tarihleri arasında tinnitus şikayeti ile başvuran hastalara detaylı otorinolarengolojik muayene, Tinnitus Engellilik Anketinin Türkçe versiyonu (TEA), saf ses odyometrisi (SSO), Beck Anksiyete ve Depresyon Skalası, vizüel analog skala (VAS) (rahatsızlık verici, görmezden gelebilme, mutsuzluk) uygulanarak bu hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Tinnitus ile yaş, cinsiyet, işitme kaybı, depresyon ve anksiyete skorları arasındaki ilişki incelenmiştir. TEA skalası sonuçları sırasıyla beş ayrı şiddette değerlendirilir: 0-16, zayıf; 18-36, orta; 38-56, ılımlı; 58-76, şiddetli; 78-100, felaket. Hastalar konuşmayı ayırt etme skorlarına göre %88 altı ve %88 üstü olarak iki gruba ayrılmıştır.

Bulgular: Tinnitus şikayeti olan 100 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Yaş aralığı 19 ila 81 arasında değişmektedir (ort 52.2±14.9). Tinnitus şikayeti olan kadınların anksiyete oranı erkeklerden yüksek bulunmuştur (p=0.06). İşitmesi normal sınırlarda olan tinnitus hastaları işitme kaybı olan hastalar ile karşılaştırıldığında daha yüksek görmezden gelebilme skoruna sahiptir (p=0.027). Anksiyete ve depresyon skorları göz önüne alındığında TEA'nın beşinci grubunda (felaket) anlamlı farklılık görüldü. Konuşmayı ayırt etme skorları ile TEA, VAS skorları, Beck Anksiyete ve Depresyon skorları arasında bir ilişki bulunmamıştır.

Sonuç: Daha önce yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu durum tinnitus hastalarının heterojen bir grup oluşturduğu ve tinnitus şikayetinin hastaların hayat kalitesi üzerinde farklı etkileri olduğu fikrini desteklemektedir. Anahtar Kelimeler : Tinnitus, işitme kaybı, anksiyete, depresyon