KBB-Forum 2003 , Cilt 2, Sayı 3

ERKEN EVRE GLOTTİK KANSER CERRAHİSİNDE LARENGEAL ÇATIYI KORUYAN ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: LARENGEAL EVISERASYON (SUBPERİKONDRİAL İNTERNAL EVİSERASYON)

Dr. Sinan KOCATÜRK, Dr. Erkan ÖZTÜRK, Dr. Ünsal ERKAM
SSK Ankara Eğitim Hastanesi, II. KBB Kliniği, Ankara, Türkiye Bu makalede erken evre glottik kanser cerrahisinde larengeal çatıyı koruyan alternatif bir yaklaşım (subperikondrial internal eviserasyon) sunulmuştur. Subperikondrial internal eviserasyon yaklaşımıyla 19 hasta (T1a, n=6; T1b, n=4; T2, n=9) opere edilmiştir . Dekanülasyon zamanı, beslenme sondası çıkarılış zamanı , lokal kontrol ve ses sonuçları bakımından hastalar izlenmiştir. Ortalama dekanülasyon zamanı 6 gün, ortalama besleme sondasının çekiliş zamanı 8 gün bulunmuştur. Lokal nüks hiçbir hastamızda görülmemiştir. Hastaların 12 tanesinin ortalama takip süresi 1 yıldan fazla, 7 tanesinin ise 1 yıldan azdır. Subjektif ses kalitesi tüm hastalarda tatminkar bulunmuştur. Lokal nüksle karşılaşmamış olmamız ve tatminkar fonksiyonel sonuçlar, subperikondrial internal eviserasyon yaklaşımının etkili bir tedavi metodu olduğunu düşündürmüştür. Bu tekniğin avantajları arasında; 1) ön komissür, subglottik bölge ve paraglottik bölgeye direkt görüş altında ulaşılması, 2) horizontal ve vertikal planda son derece geniş rezeksiyona imkan vermesine rağmen tek aşamalı bir operasyon olması ve rekonstrüksiyona gerek kalmaması sayılabilir. Anahtar Kelimeler : Glottik kanser, larengeal çatı, cerrahi