KBB-Forum 2012 , Cilt 11, Sayı 4

TONSİLLEKTOMİ ENDİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TONSİLLEKTOMİ HAKKINDA ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE

Dr. Ayşe İRİZ, Dr. Oğuzhan OĞUZ, Dr. Melek UYAR, Dr. Engin DURSUN, Dr. Süleyman BOYNUEĞRİ, Dr. Adil ERYILMAZ
S. B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara, Türkiye Amaç: Tonsillektomi (T); endikasyonları, gerekliliği ve alınan riske karşı kazançları ile literatürde halen tartışılmaktadır. Esas sorun; enfeksiyöz nedenlerin endikasyonlar içinde önemini korumasıdır. Bu çalışmada kliniğimizde yapılan T olguları retrospektif olarak değerlendirildi. Endikasyonlarımız, T kararı verilen hastaların preoperatif değerlendirme süreci ve cerrahi sonuçlarımız literatür eşliğinde tartışıldı.

Hastalar ve Metot: 2007-2010 yılları arasında kliniğimizde T yapılan 430 hastanın T endikasyonları 4 gruba ayrıldı. Hastaların tonsil spesmenleri patolojik olarak incelendi. Hastaların postoperatif 1 yıl içinde kliniğimize olan müracatları hastane kayıtlarından ulaşılarak değerlendirildi. T'nin etkinliği, elde edilen klinik sonuçlar ve endikasyonları literatür eşliğinde tartışıldı.

Bulgular: T yapılan 430 hastanın yaş ortalaması 14 (3-71) idi. T, hastaların %75,3'ünde (324/430) rekürren enfeksiyon, %21.6'ünde (93/430) üst solunum yolu obstrüksiyonu, %1.6'sında (7/430) malignite şüphesi ve %0.69'unda diğer nedenler ile yapılmıştı. Hiçbir hastada gizli maligniteye raslanmadı. 18 yaş altı hastaların %11,9'unun (27/226) postoperatif 1 yıllık dönemde çeşitli üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle 3 veya daha fazla kliniğimizi ziyaret ettikleri saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda enfeksiyöz nedenler, T endikasyonları arasında ilk sırada saptanmıştır. Bazı çalışmalarda, T'nin çoğu zaman gerekçesiz ve sık yapılan bir cerrahi prosedür olarak değerlendirilmesi düşündürücüdür. Rekürren tonsillit atakları nedeniyle T kararı aldıran esansiyel kriterlerin tam olarak dokumante edilmesi gerektiği açıktır. Sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin kolaylaştığı günümüzde T endikasyonları arasında rekürren tonsillit ataklarının ilk sıralarda yer alması tartışma konusudur. Bu durumu aydınlatmak için daha geniş serilerde çalışılarak; sadece operasyon öncesi hazırlık değil aynı zamanda tonsil spesmenin ön tanıya göre gereken klinikte incelenmesi ve postoperatif takip süreçlerinin hastanın endikasyonuna göre belirlenerek önceden planlanması faydalı olabilir. Anahtar Kelimeler : Tonsillektomi, Endikasyon, Tonsillit