KBB-Forum 2012 , Cilt 11, Sayı 2

İŞİTME CİHAZI KULLANAN HASTALARDA MEMNUNİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Meliha HAMURCU1, Dr. Belit Merve ŞENER1, Dr. Ahmet ATAŞ2, Dr. Raziye Banu ATALAY3, Dr. Fatih BORA4, Dr. Özgür YİĞİT1
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Odyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Kafkas Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz, Kars, Türkiye
İşitme kaybı düşük yaşam kalitesine, depresif semptomlara ve fonksiyonel kapasitede azalmaya neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı işitme cihazı verilen hastalarda cihaz kullanımı ve hasta memnuniyet oranlarını ortaya koymak ve bu oranlar üzerine etkili olan faktörleri saptamaktır. İşitme kaybı şikayeti ile Şubat-Nisan 2011 tarihleri arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak-Burun-Boğaz polikliniğine başvuran hastalar çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara işitme kayıplarına uygun, kulak arkası ve dijital özellikte olan işitme cihazları verildi. İşitme cihazını kullanmaya başladıktan altı ay sonra, telefonla hastalara ulaşıldı ve hep aynı hekim tarafından IOI-HA-TR (The International Outcome Inventory for Hearing Aids Türkçe versiyonu) testi uygulandı. Olgulardan 70'inde (%70.0) orta dereceli, 22 tanesinde (%22.0) ileri dereceli, 6'sında (%6.0) çok ileri dereceli ve 2 tanesinde (%2.0) hafif dereceli sensorinöral işitme kaybı saptandı. Ankete verilen cevaplar teker teker değerlendirildiğinde, hastaların %80'inin cihazı günde dört saatten fazla kullandığı, %64'ünün cihazdan belirgin fayda gördüğü, %67'sinin cihaz öncesi döneme göre hiç sıkıntısının kalmadığı veya çok az derecede sıkıntı yaşadığı saptandı. Ayrıca, olguların %77'sinin işitme kayıplarının yaptıkları işleri ya hiç etkilemediği ya da hafif düzeyde etkilediği görüldü. Sorulara verilen cevaplar eğitim durumlarına göre kıyaslandığında, eğitim düzeyi arttıkça memnuniyetin istatistiksel olarak arttığı gözlendi. İşitme cihazı uygulaması sonrasında hasta memnuniyeti, işitme cihazı uygulamalarının her aşamasında önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir. Bizim çalışmamızda da %72'si hafif ve orta dereceli işitme kaybına sahip olgulardan oluşmakla beraber, her ne kadar homojen olmayan bir dağılım görüldüyse de, sonuçlarımız literatür ile uyumlu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler : İşitme Cihazı, Memnuniyet, Yaşam Kalitesi