KBB-Forum 2011 , Cilt 10, Sayı 4

ANTERİOR SEPTAL BURUN KANAMALARINDA ELEKTROKOTERİZASYON MU KİMYASAL KOTERİZASYON MU?

Dr. Gaffar ASLAN1, Dr. Tarık ŞAPÇI2, Dr. Süleyman CANDAN2
1Florence Nightingale Hastanesi, KBB ve BBC, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ve BBC, İstanbul, Türkiye
Amaç: Anterior septal burun kanamalarının tedavisinde elektrokoterizasyon ve kimyasal koterizasyon yöntemlerinin başarı oranlarının incelenmesi.

Gereç ve Yöntem: Kimyasal koterizasyon ve elektrokoterizasyon uygulanan anterior septal burun kanamalı 130 hastanın verileri prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Koterizasyon öncesi topikal ve lokal anestezi uygulandı. Koterizasyon sonrası nazal kaviteye antibiyotikli pomad ve izotonik solüsyon uygulandı. Hastaların koterizasyon sonrası birer hafta arayla dört kez kontrol muayeneleri yapıldı.

Bulgular: 130 hasta'nın 64' ne gümüş nitrat ile kimyasal koterizasyon, kalan 66 hastaya elektrokoterizasyon uygulandı. Kimyasal koterizasyon yapılan 64 hastanın 61'inde ilk uygulamada hemostaz sağlandı. Kimyasal koterizasyona cevap vermeyen 3 hastada ise aynı zamanda elektrokoterizasyon ile başarılı bir şekilde kanama kontrolü sağlandı. Takip sırasında kimyasal koterizasyon yapılan 5 hasta tekrarlayan kanama nedeniyle tekrar başvurdu. Hafif kanama odakları tespit edilen bu 5 hastada ikinci uygulamada kimyasal koterizasyon başarılı oldu. Elektrokoterizasyon yapılan 66 hastada ilk uygulamada hemostaz sağlanmasına rağmen takip sırasında 12' sinde tekrarlayan burun kanaması oldu. Bu hastaların 2'sine hafif kanama nedeniyle kimyasal koterizasyon, 2'sine daha belirgin kanama nedeniyle tekrar elektrokoterizasyon uygulandı. Antikoagülan tedavi alan ve kanaması tekrarlayan 8 olguda ikinci kez elektrokoterizasyon yerine bivalve septal teflon splint uygulanarak kanama kontrolü sağlandı.

Sonuç: Seçilmiş anterior septal burun kanamalı hastaların tedavisinde kimyasal koterizasyon sınırlı bir alandaki yüzeyel mukozal kanamalar da , yüksek volümlü ve belirgin vasküler yapıların izlendiği durumlarda ise elektrokoterizasyon başarılı olmuştur. Anahtar Kelimeler : Epistaksis, elektrokoterizasyon, kimyasal koterizasyon, gümüş nitrat ve koterizasyon