KBB-Forum 2011 , Cilt 10, Sayı 1

ADENOTONSİLLEKTOMİNİN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİNİN KLİNİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Onur ERDAL1, Dr. Taner Kemal ERDAĞ2, Dr. Mustafa Cenk ECEVİT2, Dr. Ayhan ABACI3, Dr. Dilek ÇIMRIN4, Dr. Emel ADA5, Dr. Atilla BÜYÜKGEBİZ6, Dr. Semih SÜTAY2
1Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi , KBB, Gaziantep, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrin ve Adolesan Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Merkez Laboratuvarı, İzmir, Türkiye
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
6İstanbul Bilim Üniversitesi , Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Endokrin ve Adolesan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Amaç: Çalışmamızda adenotonsiller hipertrofiye bağlı üst hava yolu tıkanıklığı ve/veya yineleyen/kronik adenotonsil enfeksiyonunun büyüme ile ilişkisi, büyümenin klinik ve biyokimyasal parametrelerinin adenoidektomi ± tonsillektomi operasyonu öncesi ve sonrasında karşılaştırılması ile araştırılmıştır. Vücut kitle indeksi, boya göre ideal ağırlık yüzdesi, boy ve kilo standart sapma skorları ile IGF-I ve IGFBP3 seviyeleri büyümenin klinik ve biyokimyasal parametreleri olarak değerlendirilmiştir.

Gereç ve yöntem: Bu amaçla; yineleyen/kronik adenotonsil enfeksiyonu ve/veya üst hava yolu tıkanıklığı semptomları olan ve tedavilerinde adenoidektomi ± tonsillektomi planlanan, 3 ile 8 yaşları arasında 42 çocuk çalışma kapsamına alındı. Bu çocuklar ailelerinden alınan öykü, fizik muayene ve radyolojik inceleme bulguları esas alınarak yineleyen/kronik enfeksiyon ve üst hava yolu tıkanıklığı ± yineleyen/kronik enfeksiyon olmak üzere 2 gruba ayrıldılar. Hastaların preoperatif/postoperatif boy ve kiloları stadiometer ve elektronik tartı kullanılarak ölçüldü. Preoperatif/postoperatif 6. ayda alınan periferik venöz kan örneklerinde serum IGF-I ve IGFBP3 düzeyleri kemiluminesans immunometrik yöntemi ile belirlendi.

Bulgular: Birinci grupta sadece 1 hastanın preoperatif kilo değeri normalin altında iken; boy, vücut kitle indeksi, boya göre ağırlık yüzdesi değerleri ise tüm hastalar için normal sınırlarda idi. Toplam hasta grubunda ve II. grupta, I. gruptan farklı olarak postoperatif 6. ayda boy değerlerinde istatistiksel anlamlı artış saptandı. Birinci ve II. grup karşılaştırıldığında, aralarında preoperatif ve postoperatif kilo değerleri dışında, büyümenin klinik parametrelerinde anlamlı değişiklik saptanmadı. Çalışmamızda toplam hasta grubunda ve II. grupta, postoperatif serum IGF-I ve IGFBP3 düzeylerinde istatistiksel anlamlı artış saptadık. Birinci grupta postoperatif serum IGF-I düzeyleri, preoperatif düzeylere göre anlamlı artış gösterirken, IGFBP3 düzeylerinde anlamlı artış saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışmanın sonunda elde edilen veriler ile preoperatif dönemde hastaların boy ve kilo değerlerinin birlikte değerlendirilmesi ile, randomize olarak seçilmiş bu çocuklarda büyüme geriliğinin olmadığı söylenebilir. Her iki hasta grubu ve toplam hasta grubunda serum IGF-I düzeylerinde operasyon sonrası artış olması büyüme hormonu-IGF-I aksının olumlu yönde etkilendiğini ve adenotonsil problemi olan çocuklarda adenoidektomi ve/veya tonsillektominin büyümeyi hızlandırdığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler : Adenotonsiller hipertrofi, Adenotonsillektomi, Büyüme, Büyüme geriliği, IGF-I, IGFBP-3, Yineleyen tonsillit