KBB-Forum 2008 , Cilt 7, Sayı 4

AÇIK KAVİTE TİMPANOMASTOİDEKTOMİ'DE UZUN DÖNEM ANATOMİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARIMIZ

Dr. Hatice EMİR, Dr. Zeynep KIZILKAYA KAPTAN, Dr. Erdal SAMİM, Dr. Kürşat CEYLAN, Dr. Hakan GÖÇMEN, Dr. Hakkı UZUNKULAOĞLU
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye Amaç: Bu çalışmanın amacı, kolesteatoma nedeniyle açık kavite timpanomastoidektomi uyguladığımız olguların, uzun dönem anatomik ve fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmektir.

Materyal ve metod: Çalışmamızda, Ocak 1994 ve Aralık 1997 tarihleri arasında kliniğimizde kolesteatoma nedeniyle açık kavite timpanomastoidektomi ve aynı seansta işitme rekonstrüksiyonu yapılan 114 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastaların dosyaları, ameliyat ve odyolojik kayıtları incelenerek, poliklinik kontrollerine düzenli gelen ve kayıtları tam olan 50 olgu çalışmaya dahil edildi. Her dosyadan, demografik ve klinik veriler toplandı. Klinik verilerde, cerrahi teknikler, komplikasyonlar, kavite temizliğini sağlamak amacıyla gerekli olan takip sayısı, uygulanan tedaviler ve ilk başvuru ile postoperatif en son kontrolde bulunan odyometrik sonuçlar değerlendirildi. Meatal stenoz, skar oluşumu, enfeksiyon, kolesteatoma nüksü ve greft zarın durumu detaylı olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmaya alınan olguların yaş ortancası 23.5 (9-56 arasında) idi. Yapılan son muayene, cerrahiden 10-14 yıl sonraydı ve bu kontrollerde kaviteler %96 vakada kuru ve kendi kendini temizleyebilen şekilde bulunurken, sadece 2 vakada (4%) nemli olarak değerlendirildi. Uzun dönem takip sonucunda, %34 vakada hava-kemik aralığının 20 dB'in altında olduğu ve %46 vakada 10 dB ve üzerinde kazanç sağlandığı görüldü. Ameliyattan önceki hava yolu eşikleri 51.0±16.51 dB iken, son kontrollerde bu değerin 45.9±17.12 dB'e indiği gözlendi (p=0.031). Cerrahi revizyonlar vakaların %10'unda nüks kolesteatoma ve %20'sinde greft zar perforasyonu nedeniyle yapılmıştır.

Sonuç: Bu uzun dönem sonuçlarımız ile kolesteatoma cerrahisinde açık kavite timpanomastoidektomi girişiminin, düşük rekürrens oranı, kapalı kavite ile kıyaslanabilecek işitme sonuçları ve az miktardaki kavite problemleri ile iyi bir tedavi seçeneği olma özelliğini günümüzde de koruduğunu bildiriyoruz. Anahtar Kelimeler : Açık kavite timpanomastoidektomi; anatomik sonuçlar; fonksiyonel sonuçlar; uzun dönem, kolesteatoma