KBB-Forum 2008 , Cilt 7, Sayı 1

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ VE KRONİK HASTALIKLAR

Dr. Ömer KARAKOÇ1, Dr. Timur AKÇAM2, Dr. Mustafa GEREK2, Dr. Hakan BİRKENT2
1Jandarma Anıttepe Dispanseri, KBB, Ankara, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Amaç: Horlama şikayeti ile başvuran hastalarda obstrüktif uyku apnesi (OUA) ile kronik hastalık birlikteliğini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Hastaların anamnezleri alınarak horlama ve/veya uykuda solunum bozukluğu şikayetlerinin yanı sıra kronik rahatsızlıklarının olup olmadığı sorgulanmış ve kronik hastalıkları kullanmakta oldukları ilaçlar sorularak doğrulanmıştır. Hastalarda OUA varlığının tespiti için polisomnografi testi uygulanmış ve Apne Hipopne İndeksine (AHİ) göre hastalar 4 gruba ayrılmıştır.

Bulgular: Hastaların 213' ü erkek 51'i kadındır. Polisomnografi test sonuçlarına göre hastaların 133'ü basit horlama (% 50,4), 66'sı (% 25) hafif derecede OUA, 40'ı (% 15,2) orta derecede OUA ve 25'i (% 9,5) de ağır derecede OUA hastası olarak değerlendirilmiştir Hastaların anamnezlerinden elde edilen bilgiye göre basit horlamalı hastaların 45'inde (% 33,8), hafif şiddette OUA olan hastaların 23'ünde (% 34,8), orta şiddette OUA olan hastaların 17'sinde (% 42,5) ve ağır şiddette OUA olan hastaların 14'ünde (% 56,0) devamlı ilaç kullanmalarını gerektiren bir veya birden fazla bir hastalık hikayesi mevcuttur.

Sonuç: OUA şiddeti arttıkça kalp hastalıkları, şeker hastalığı (DM), kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve hipertansiyon görülme oranının arttığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler : Uyku apnesi, horlama, kronik hastalık