KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 4

ALERJİK RİNİTTEN SORUMLU ALERJEN PROFİLİNİN DEĞİŞİMİ VE SEMPTOLARLA KORELASYONU

Dr. Hasan YASAN1, Dr. Giray AYNALİ1, Dr. Ömer AKKUŞ1, Dr. Harun DOĞRU1, Dr. Mustafa ÖZKAN1, Dr. Mehmet ŞAHİN2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
Amaç: Isparta'da alerjik rinitli olgulardaki alerjen dağılımı, sorumlu alerjen sıklığının yıllar içinde değişip değişmediğini ve test sonuçlarının semptomlarla korelasyonunu araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Mayıs 2000 ile Ocak 2006 tarihleri arasında kliniğimizde alerjik rinit ön tanısı ile cilt testi yapılan 554 olguya ait test sonuçları semptomlarla birlikte değerlendirildi. Ayrıca kliniğimizde Nisan 2000'den önce yapılan test sonuçları ile karşılaştırma yapıldı.

Bulgular: Değerlendirilen 554 olgudan 455'inin (%82) cilt testleri pozitif bulundu. Olguların 249'u erkek, 305'i kadın, yaş dağılımı 4-72 yıl arası ve yaş ortalaması 28.0 ± 13.1 yıl idi. Erkeklerde cilt testi pozitifliği %88 iken kadın olgularda %78 idi. Cilt testi pozitif bulunan olgulardan 342'sinde (%75.2) mevsimsel alerjik rinit (MAR), 113'ünde (%24.8) yıl boyu süren alerjik rinit (YSAR) tespit edildi. En sık alerjenler sırası ile çimen karışımı (%70.5) ot karışımı (%45.9), ev tozu akarları (%35.6 - 34.9), ağaç karşımı (%25.2) şeklinde idi. Önceki çalışmayla kıyaslandığında ağaç karışımı ciddi oranda azalırken, ev tozu akarlarında önemli bir artış görüldü.

Sonuç: Alerjik rinitten sorumlu alerjen sıklığı aynı bölgede yıllar içinde farklılıklar gösterebilmektedir. Bunun nedeni değişen alerjen miktarı değil hastaneye başvuran olguların farklılık göstermesi olabilir. Semptomlarla test pozitifliği bakımından en anlamlı şikayet hırıltılı solunum iken en az anlamlı şikayet ise öksürüktür. Her bölgede alerjik rinit için yapılan test sonuçları en azından 5 yılda bir değerlendirilip yeni profiller oluşturulmalıdır. Anahtar Kelimeler : Alerji, deri testi, etioloji, mevsimsel alerjik rinit, yıl boyu süren alerjik rinit