KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 3

LORNOKSİKAMIN POSTOPERATİF AĞRI KONTROLÜNDEKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Hakan KORKMAZ, Dr. Güleser SAYLAM, Dr. Umut GENÇ, Dr. Engin DURSUN, Dr. Celil GÖÇER, Dr. Muharrem DAĞLI, Dr. Adil ERYILMAZ
Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. K.B.B. Kliniği, Ankara, Türkiye Lornoksikamın postoperatif ağrı kontrolünde ki etkinliğinin, tolerabilitesinin ve kanama profili üzerine etkisinin, metamizol ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, kliniğimizde 2004-2005 yılları arasında septum deviasyonu nedeniyle septoplasti uygulanan 40 hasta değerlendirildi. Çalışma prospektif olarak planlandı ve hastalar yaş ve cinsiyet dikkate alınarak randomize iki eşit gruba ayrıldı. Çalışma grubunu lornoksikam tablet, kontrol grubuna ise metamizol tablet verilen hastalar oluşturdu. Hastalara ilaçlar preoperatif 30 dakika önce oral olarak verildi. Postoperatif 4. saatten başlanarak 12 saat arayla, 48 saat boyunca aynı tedaviye oral olarak devam edildi. Tüm hastalara preoperatif ve postoperatif 48. saatte; kanama zamanı, APTT, PT, INR tetkikleri yapıldı. Hastalara ağrı değerlendirmesi için, vizüel ağrı anolog skalası uygulandı; hastaların postoperatif dönemde 1, 3, 6, 12, 24, 48. saatlerde hissettikleri ağrı şiddetini skalaya not etmeleri istendi. Çalışmanın sonucunda lornoksikamın postoperatif ağrı kontrolünde etkili olduğu görüldü. Gerek lornoksikam, gerekse metamizol ile yapılan karşılaştırmalı, hem preoperatif ve hem de postoperatif değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Kısa sürede etki etmesi, yan etkileri olmaması, hastanın kanama profilini bozmaması nedenleri ile, lornoksikamın postoperatif ağrı kontrolünde kullanılabilecek ajanlardan biri olabileceğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler : lornoksikam, metamizol, septoplasti, postoperatif analjezi