KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 3

NAZAL POLİPLERDEKİ EPİTELYAL HÜCRE PROLİFERASYONU İLE FİZİK MUAYENE BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. İlter TEZER1, Dr. Arif ŞANLI2, Dr. Burçin SARISOY3, Dr. Deniz ŞEN4, Dr. Nagehan ÖZDEMİR BARIŞIK5
1Erzincan Asker Hastanesi, KBB Hastalıkları Kliniği , Erzincan, Türkiye
2Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Erzincan Asker Hastanesi, KBB Hastalıkları Kliniği, Erzincan, Türkiye
5Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Amaç: Nazal polipler kronik mukozal inflamasyon ile karakterize, multifaktöriyel kökenli nazal kavite içine doğru benign mukozal büyümelerdir. Nazal poliplerdeki, kronik inflamasyonla ilişkili epitelyal morfolojik değişiklikler (skuamöz metaplazi, sekretuar hiperplazi) epitelyal hücre proliferasyonundaki düzensizliği akla getirmektedir. Bu çalışmanın amacı nazal poliplerde mitotik aktivite oranları ile fizik muayene bulgularına göre hastalık yaygınlığının ortaya konması ve böylece immunohistokimyasal ve klinik karşılaştırılmanın yapılmasıdır.

Yöntem ve gereçler: Nazal poliplerdeki epitelyal farklılaşma ve proliferasyonun büyüme faktörlerinin lokal salınımına bağlı olabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızda, 19 hastada Ki-67 monoklonal antikorları kullanarak nazal poliplerdeki hücre proliferasyonu değerlendirildi. Cerrahi öncesi hastalığın yaygınlığı Lund ve MacKay klasifikasyonuna göre belirlendi. Parametreler arası ilişkileri değerlendirmek için Kruskal Wallis testi kullanıldı.

Bulgu ve sonuçlar: Nazal polipozis evresi ve Ki-67 değerlendirmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunmamakla beraber, evre artıkça Ki-67 değerlerinin de artış gösterdiği izlendi (p>0,05). Anahtar Kelimeler : Ki-67, nazal polip, immünohistokimya