KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 2

PEDİATRİK HASTALARDA KONVANSİYONEL SOĞUK BIÇAK TONSİLLEKTOMİ İLE COBLATİON TONSİLLEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Ozan Seymen SEZEN1, Dr. Elif Esra YASUL2, Dr. Utku KUBİLAY1, Dr. Hande KAYTANCI1, Dr. Mehmet EKEN3, Dr. Şeref ÜNVER1
1Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, 1. KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sultanbeyli Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, 2. KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye
Amaç: Klasik soğuk bıçak tonsillektomi yöntemi ile son yıllarda kullanımına başlanan Coblation tonsillektomiyi operasyon süresi, uygulanan anestezi süresi ve intraoperatif kanama miktarı, postoperatif dönemde ağrı gibi problemler açısından karşılaştırarak bu yeni tekniğin etkinliğini belirlemek.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya yaşları 3 ile15 arasında değişen 30 olgu alındı. Hastalar 15 kişilik iki gruba ayrılarak, bir gruba klasik soğuk bıçak tonsillektomi (kontrol grubu) , diğerine ise Coblation tonsillektomi uygulandı. Ameliyat sırasında anestezi ve operasyon süreleri, kanama ve verilen sıvı miktarları kaydedildi. Postoperatif dönemde verilen analjezik dozajı kaydedildi ve hastanın ağrı seviyesi “Faces Pain Scale” kullanılarak günde 2 kez değerlendirildi. Hastaların operasyon sonrası katı ve sıvı alımı, iştah düzeyi, normal aktiviteye dönüş zamanı kaydedilerek hem peroperatif hem de postoperatif dönemde elde edilen tüm bu veriler her iki grup arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Kontrol grubunun yaş ortalaması 8,13± 2,58, çalışma grubunun yaş ortalaması 7,73± 2,25 iken kontrol grubunun %60’ı erkek çalışma grubunun ise % 46.7 ‘si erkekti. Çalışma grubunda operasyon süresi, anestezi süresi, kan kaybı miktarı arasındaki fark istatistiki olarak ileri düzeyde anlamlı olmak üzere iyi bulunmuştur (p< 0,01). Postoperatif dönemdeki ağrı skorları her iki grup arasında karşılaştırıldığında sabah ağrı skorları açısından tüm günlerde anlamlı fark saptanamamıştır (p>0,05). Akşam ağrı skorlarında ise 3. gün dışında (p<0,05), anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0,05).

Tartışma ve Sonuçlar: Coblation tonsillektomi yapılan grupta operasyon süresi, intraoperatif kan kaybı ve anestezi süreleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olmak üzere iyi bulunmuştur. Operasyon süresini ve intraoperatif kanama miktarını çok belirgin olarak azalttığı, bunun yanında postoperatif ağrıda artışa yol açmadığı için coblation tonsillektomi yönteminin kullanımını faydalı bulduk Anahtar Kelimeler : Tonsillektomi, Coblation tonsillektomi, Postopertif ağrı