KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 1

FUNGAL SİNÜZİTLİ BİR OLGUDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI

Dr. Belma ÇEVİK1, Dr. Nihal Uslu TUTAR1, Dr. Hale MUSAPAŞAOĞLU1, Dr. Güzin AKKUZU2, Dr.Nefise Çağla TARHAN1, Dr. Mehmet COŞKUN1
1Başkent Ünv.Hastanesi Ankara, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Ünv.Hastanesi Ankara, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Paranazal sinüslerde fungal kolonizasyon nadir olarak görülmektedir. Bu olguda, sirotik parankimal karaciğer hastalığı nedeniyle takip edilen, karaciğer transplantasyonu planlanan ve kronik invaziv fungal sinüzit tanısı alan bir hastada paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları sunulmuştur. İmmun sistemi baskılanmış hastalarda invaziv fungal sinüzit gelişme riskinin yüksek olması nedeniyle organ transplantasyonu düşünülen hastalarda cerrahi öncesi fungal sinüzit tanısı koymak önemlidir. Paranazal sinüslere yönelik kontrastsız BT görüntüleme, fungal sinüzitlerin başlangıç tanısında, tedavinin planlanmasında ve takibinde değerli bilgiler sağlar. Bizim olgumuzda da izlendiği şekilde, özellikle immün sistemi baskılanmış veya kronik hastalığı olan hastalarda paranazal sinüsler içerisinde düzensiz sınırlı hiperdansite izlenmesi fungal sinüziti akla getirmelidir. Anahtar Kelimeler : fungal, paranazal sinüzit, Bilgisayarlı Tomografi