KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 1

ALT KONKA ANATOMİK VARYASYONLARININ SIKLIĞI

Dr. Hasan YASAN1, Dr. Giray AYNALİ1, Dr. Ömer AKKUŞ1, Dr. Murat YARIKTAŞ1, Dr. Harun DOĞRU1, Dr. Bahattin BAYKAL2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
Amaç: Alt konkalara ait anatomik varyasyonlar (AKAV) nadir görülen bir durum değildir. Alt konka ile ilgili hipertrofi dışında bildirilmiş varyasyonlar; agenezi, hipogenezi, bifidite ve pnömatizasyondur. Bu çalışmanın amacı AKAV sıklığını belirlemektir.

Yöntem ve Gereçler: Rinolojik ve/veya orbital şikayetler nedeni ile paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi (PNS BT) çekilmiş yetişkin olguların tüm dosya bilgileri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: İncelenen 1085 olgunun PNS BT taramasında tespit edilen anatomik varyasyonlar, 419 hipertrofi (152 bilateral ve 267 unilateral), 11 paradoks kıvrımlı (8 bilateral ve 3 unilateral), 8 hipoplazik (6 bilateral, 2 unilateral), 2 pnömatize, l bifid (unilateral) ve l epsilon şeklinde (bilateral) idi.

Sonuç: Hipertrofiler hariç tutulduğunda AKAV olguların %2’sinde görülmektedir. Alt konka hipertrofileri gerek yorumlamadan kaynaklanan farklılıklar, gerek nazal siklusa bağlı değişkenliği ve % 40’lara varan sıklıkta görülmesinden dolayı varyasyon olarak kabul edilmemelidir. Bu çalışmada paradoks görünümlü alt konka da ilk defa tanımlanmaktadır. Anahtar Kelimeler : Anatomik varyasyon, burun tıkanıklığı, bilgisayarlı tomografi, alt konka