KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 1

TEKRARLAYAN AKUT TONSİLLİTLİ ÇOCUK HASTALARDA HİSTOPATOLOJİK TONSİL AKTİNOMİKOZUNUN ÖNEMİ

Hasan YASAN, MD1; Metin ÇİRİŞ, MD2; Bülent Ferdi ÖZEL, MD1; Harun DOĞRU, MD1; Özden ÇANDIR, MD2
1Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Isparta, Turkey
2Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Patology, Isparta, Turkey
Amaç: Bu çalışmanın amacı tekrarlayan akut tonsillitli hastaların tonsil dokularında histopatolojik olarak bulunabilen aktinomikozun, tonsil asimetrisi, fibrosis, hipertrofisi üzerine olası etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya tekrarlayan akut tonsillit tanısı ile tonsillektomi uygulanan ardışık 150 hasta dahil edildi. Tonsillektomi ile alınan dokular hematoksilen-eozin ile boyandıktan sonra ışık mikroskobu ile aktinomikoz varlığı bakımından değerlendirildi. Tonsil dokusunda aktinomikoz tespit edilen olgular çalışma grubunu oluştururken, aktinomikoz olmayanlar kontrol grubuna alındı. Eşlik eden adenoid hiperplazi, operasyonun yapıldığı mevsim, yaş, cinsiyet, hastalık süresi, tonsil hipertrofi derecesi, tonsil asimetrisi ve firozisi bakımından iki grup karşılaştırıldı. Veriler SPSS istatistik programında değerlendirildi. Ki-kare ve ANOVA testleri uygulandı.

Bulgular: Bu çalışmaya, yaş ortalaması 8.38 ± 3.74 yıl, yaş dağılımı 3-16 yıl olan ardışık 150 hasta dahil edildi . Yaz mevsiminde ameliyat edilen, ameliyat öncesi şikayetleri daha uzun süreli olan, cinsiyeti bayan olan ve yaşları daha büyük olan olgularda tonsil aktinomikozu görülme sıklığı anlamlı derecede fazla idi (P<.05). İki grup arasında diğer parametreler bakımından anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç: Literatürdeki bazı çalışmaların aksine tonsil dokusunda histolojik olarak görülen aktinomikoz normal bir bulgudur. Bu durum klinik anlamı olmayan ve tonsillerin Actinomyces tarafından kolonizasyonu olarak tanımlanabilir. Anahtar Kelimeler : Aktinomikoz, fibrosis, tonsil, tonsillektomi, tonsillit, hipertrofi