KBB-Forum 2002 , Cilt 1, Sayı 2

MALİGN KAFA TABANI TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE PROGNOZ VE YAŞAM KALİTESİ

Dr. İrfan YORULMAZ, Dr. Babür KÜÇÜK, Dr. Ozan Bağış ÖZGÜRSOY
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Malign kafa tabanı tümörlerinde prognoz kötüdür ve tedavi çoğunlukla primer hastalığı kontrol altına alıp hasta için tatminkar yaşam kalitesi sağlamayı amaçlar. Bu çalışmada, malign kafa tabanı tümörü nedeniyle cerrahi rezeksiyon uygulanan 30 hasta ile cerrahi tedavi uygulanmayıp radyoterapi ya da kemoradyoterapi kombinasyonu ile tedavi edilmiş 10 hasta arasında sağkalım, hastaneye bağımlı kalma süreleri ve performans skorları açısından fark bulunup bulunmadığı araştırılmış ve elde edilen verilere göre kafa tabanı tümörlerinde hangi tedavi modelinin prognoz ve yaşam kalitesi açısından daha avantajlı olduğu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Cerrahi tedavi uygulanan grupta ortalama takip süresi olan 22. ayda sağ kalım oranı, %56 olarak bulunmuştur; bir yıllık sağkalım %64, 2-yıllık sağkalım %48 ve 5-yıllık sağkalım %20’dir. Kontrol grubunda 22. aydaki sağkalım oranı %15, 1, 2 ve 5 yıllık sağkalım oranları ise sırasıyla %60, %15 ve %0’dır. Cerrahi tedavi uygulanan grubun sağkalım oranları kontrol grubunun oranlarından yüksek olmasına rağmen, her iki grubun sağkalım oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Cerrahi tedavi grubunda performans skorları daha yüksek ve hastaneye bağımlı kalma süreleri daha düşük bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları, malign kafa tabanı tümörlerinde tedavi yaklaşımı olarak hastalığın lokal kontrolünü ve uzun süreli palyasyonunu sağlayan, mortalitesi ve major komplikasyon insidansı yüksek olmayan, hasta konforu ve yaşam kalitesi açısından tatminkar sonuçları olan cerrahi tedaviyi destekler yöndedir. Anahtar Kelimeler : Kafa kaidesi cerrahisi, malign tümör, prognoz