KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 2

KOMPLEMAN SİSTEMİNİN C3 VE C4 KOMPONENTLERİNİN EOM’DAKİ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI

Erdoğan OKUR, MD1; İlhami YILDIRIM, MD1; Mehmet Akif KILIÇ, MD1; Murat ARAL, MD2; Pınar ÇIRAGİL, MD2
1KSU, KBB Hastanesi, Kahramanmaraş, Türkiye
2KSU, Mikrobiyoloji, Kahramanmaraş, Türkiye
Amaç: Çocukluk çağında sık görülen efüzyonlu otitis media (EOM) kronik inflamasyon ile karakterize bir hastalık olup kompleman sisteminin proinflamatuar etkisinin bu kronik inflamasyona yol açan nedenlerden bir olabileceği varsayılmıştır. Bu çalışmanın amacı OME patogenezinde kompleman sisteminin bir rolü olup olmadığını araştırmaktır.

Metot: Çalışmaya 16 EOM’lı, 8 akut otitis medialı (AOM) ve 16 sağlıklı olgu dahil edildi. Kan örnekleri tüm olgulardan, ancak orta kulak sıvısı sadece EOM’lı ve AOM’lı olgulardan alındı. Serum ve orta kulak sıvılarında C3 ve C4 düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: AOM’lı olguların serum C3 ve C4 düzeyleri EOM’lı olgular ile kontrollerin serum C3 ve C4 düzeylerine göre anlamlı olarak daha yüksek idi. EOM’lı ve AOM’lı olguların orta kulak sıvılarında ölçülebilir düzeyde C3 ve C4 olduğu saptandı, ancak orta kulak C3 ve C4 düzeyleri aynı olguların serumları ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede daha düşüktü.

Sonuç: Çalışmamızda EOM’lı hastaların orta kulak sıvılarında kompleman sisteminin C3 ve C4 komponentlerinin mevcut olduğu gösterildi. Bu komponentlerin hastalığın oluşumunda, devamında veya kronikleşmesinde bir rolü olabilir ancak kompleman sisteminin EOM’daki rolünü aydınlatmak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler : C3, C4, EOM, AOM